Malmi tänav 5A, 20309 Narva, Eesti tel.: +372 35 69600, e-post: sotsiaalabiametnarva.ee
 
 Keel  
     
Avaleht
Osakonnad
Sotsiaalteenused
Sotsiaaltoetused
Blanketid
Andmekaitsetingimused
Hanked
Kontakt

◊ Täiendavad sotsiaaltoetused › Matusetoetus

Matusetoetus

Alus: Narva Linnavolikogu 25.01.2018 määrus nr 2 "Matusetoetuse määramise ja maksmise kord Narva linnas" 
https://www.riigiteataja.ee/akt/401022018004

Matusetoetus on ühekordne toetus matuse korraldamise kulu osaliseks kompenseerimiseks.

Toetust makstakse isikule, kes kannab matuse korraldamise kulu Eesti rahvastikuregistri järgi Narva linna elaniku surma korral.

  1. matusekorraldaja - on füüsiline isik, kes kannab surnu matuse korraldamise kulud;
  2. matuse korraldamise kulud - on surnu transportimise, tuhastamise või matmise ning leinatalituse kulud.

Toetuse saamiseks peab matusekorraldaja esitama Sotsiaalabiametisse vormikohase taotluse. Lisaks taotlusele on vaja esitada järgmisi dokumente (originaal):

  1. isikut tõendav dokument;
  2. Eesti perekonnaseisuasutuses registreeritud surma tõend või välisriigis väljaantud surmatunnistus või –tõend.

Toetuse määramise aluseks on surnu isiku surma registreerimise kuupäev.

Toetus makstakse välja matusekorraldaja poolt märgitud pangakontole või tema soovil sularahas viie tööpäeva jooksul, arvates toetuse määramise otsuse tegemisest.

Toetuse määr on 300 eurot. Juhul, kui surma registreeriti kuni 31.12.2017 toetuse määr on 100 eurot.

Taotluse vorm ()

 

 Narva Linna Sotsiaalabiamet Malmi tänav 5, I korrus, 20309 Narva, Eesti