Malmi tänav 5A, 20309 Narva, Eesti tel.: +372 35 69600, e-post: sotsiaalabiametnarva.ee
 
 Keel  
     
Avaleht
Osakonnad
Sotsiaalteenused
Sotsiaaltoetused
Blanketid
Andmekaitsetingimused
Hanked
Kontakt

◊ Täiendavad sotsiaaltoetused › Sünnitoetus

Sünnitoetus

Alus: Narva Linnavolikogu 20.02.2014 määrus nr 4 „Sünnitoetuse maksmise kord Narva linnas“ 
https://www.riigiteataja.ee/akt/402092016025

Sünnitoetust makstakse pärast lapse sündi. Toetus on ühekordne ja selle on õigus taotleda ühel lapse vanemal või selle puudumisel muul lapse seaduslikul esindajal (edaspidi taotleja). Toetust ei maksta, kui laps on riiklikul ülalpidamisel hoolekandeasutuses.

Taotleja elukohana peab olema registreeritud Narva linn vähemalt aasta enne lapse sünnikuupäeva. Laps peab rahvastikuregistri andmetel olema Narva linna elanik sünnist alates.

Toetuse määraks on Vabariigi Valitsuse poolt eelmiseks aastaks kehtestatud kuutasu alammäär täistööajaga töötamise korral. Toetuse suuruse kindlaksmääramisel on aluseks lapse sünnikuupäev.

Toetus makstakse kolmes osas:

  • 100 eurot makstakse pärast lapse sündi;
  • 100 eurot makstakse lapse aastaseks saamisel;
  • ülejäänud toetuse osa makstakse lapse kaheaastaseks saamisel.

Toetuse teine ja kolmas osa makstakse tingimusel, et laps ning mõlemad lapse vanemad, üksinda last kasvatav vanem või muu lapse seaduslik esindaja on rahvastikuregistri andmetel katkematult Narva linna elanikud alates lapse sünnist kuni kaheaastaseks saamiseni.

Toetuse saamiseks on vaja esitada Narva Linna Sotsiaalabiametile vormikohane taotlus.

Taotlusele lisatakse sünnitõend ja taotleja isikut tõendav dokument ning vajadusel muu dokument, mis tõendab toetuse saamise õigust.

Taotluse toetuse saamiseks võib esitada kolme kuu vältel pärast lapse sündi.

Toetuse esimene osa makstakse välja hiljemalt viie tööpäeva jooksul päras kõikide vajalike dokumentide esitamist taotleja poolt esitatud arveldusarvele. Toetuse teine ja kolmas osa makstakse taotleja poolt esitatud arveldusarvele hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast lapse ühe- ja kaheaastaseks saamist.

Toetuse teist ja kolmandat osa eraldi taotlema ei pea.

Taotluse vorm ()

 

 Narva Linna Sotsiaalabiamet Malmi tänav 5, I korrus, 20309 Narva, Eesti