Malmi tänav 5A, 20309 Narva, Eesti tel.: +372 35 69600, e-post: sotsiaalabiametnarva.ee
 
 Keel  
     
Avaleht
Osakonnad
Sotsiaalteenused
Sotsiaaltoetused
Blanketid
Andmekaitsetingimused
Hanked
Kontakt

◊ Sotsiaalteenused › Isikliku abistaja teenus

Isikliku abistaja teenus

Alus:
Narva Linnavolikogu 27.08.2020 määrus nr 13 "Isikliku abistaja teenuse osutamise kord Narva linnas" https://www.riigiteataja.ee/akt/402092020003 
Sotsiaalhoolekande seadus 
https://www.riigiteataja.ee/akt/122032021014 

Isikliku abistaja teenuse eesmärk on suurendada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.

Isiklik abistaja abistab füüsiliselt teenuse saajat igapäevastes tegevustes, mille sooritamisel vajab teenuse saaja puude tõttu füüsilist kõrvalabi. Isikliku abistaja lähtub oma töös iga konkreetse teenuse saaja erivajadustest ning viimase poolt antavatest mõistlikest tööjuhistest. Isikliku abistaja põhiülesandeks on teenuse saaja abistamine tegevustes, milles teenuse saaja vajab juhendamist ja kõrvalabi nagu liikumine, söömine, toidu valmistamine, riietumine, hügieenitoimingud, majapidamistööd ja muud analoogilised tegevused.

Isikliku abistaja teenuse saamiseks esitab teenuse taotleja või tema seaduslik esindaja Narva Linna Sotsiaalabiametile taotluse. Teenuse taotleja lisab avaldusele dokumentaalsed tõendid: isikliku abistaja kandidaadi ja taotleja isikut tõendavate dokumentide koopiad; perearsti tõend kandidaadi tervisliku seisundi kohta, milles märgitakse tema sobivus isikliku abistaja kohustuste täitmiseks. Taotluse esitamine on vormivaba.

Menetlus teenuse saamiseks algatatakse Narva Linna Sotsiaalabiameti poolt juhul, kui teenust vajav isik ei ole taotlust teenuse saamiseks esitanud. Narva Linna Sotsiaalabiamet hindab teenuse vajadust hindamisinstrumendi abil ja teeb kodukülastuse. Abivajaduse väljaselgitamisel lähtutakse terviklikust lähenemisest isiku abivajadusele, võttes arvesse tema toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sealhulgas: isiku personaalse tegevusvõimega seonduvaid asjaolusid ning isiku füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonnaga seonduvaid asjaolusid.

Narva Linna Sotsiaalabiamet otsustab teenuse määramise ja selle osutamise tingimused või määramisest keeldumise 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest.

Teenuse rahastamise allikaks on Narva linna eelarve ja teenuse saaja omaosalustasu. Teenuse eest isikult võetava tasu suurus oleneb sotsiaalteenuse mahust, teenuse maksumusest ning teenust saava isiku ja tema perekonna majanduslikust olukorrast.

KUHU PÖÖRDUDA

Narva Linna Sotsiaalabiameti
tervise- ja sotsiaalosakond
Vastuvõtt:
Esmaspäev 09.00 - 12.00
Kolmapäev 13.00 - 16.00

 

 Narva Linna Sotsiaalabiamet Malmi tänav 5, I korrus, 20309 Narva, Eesti