Malmi tänav 5A, 20309 Narva, Eesti tel.: +372 35 69600, e-post: sotsiaalabiametnarva.ee
 
 Keel  
     
Avaleht
Osakonnad
Sotsiaalteenused
Sotsiaaltoetused
Blanketid
Andmekaitsetingimused
Hanked
Kontakt

◊ Sotsiaalteenused › Koduteenus

Koduteenus

Alus:
Narva Linnavolikogu 25.03.2021 määrus nr 6 "Koduteenuse osutamise tingimused ja kord Narva linnas" https://www.riigiteataja.ee/akt/401042021025 
Sotsiaalhoolekande seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/122032021014 

Koduteenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks, nagu kütmine, toiduvalmistamine, eluruumi ja riiete korrastamine ning väljaspool eluruumi toiduainete ja majapidamistarvete ostmine ja muu asjaajamine.

Koduteenust osutatakse täisealisele isikule, kes vajab kodustes tingimustes elamiseks kõrvalabi ülaltoodud nimetatud toimingutes ning kelle rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht on Narva linnas.

Koduteenuse saamiseks esitab teenuse taotleja või tema seaduslik esindaja Narva Linna Sotsiaalabiametile taotluse. Taotluse esitamine on vormivaba, kuid teenuse kiiruse ja selguse huvides on mõistlik esitada kirjalikult taasesitatavas vormis (e-kiri jms) või kirjalikus vormis taotlus. Taotluses märgitakse teenust vajava isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht, kontaktandmed, sotsiaalne seisund, teenuse taotlemise põhjus ja taotluse esitamise kuupäev ning taotleja või tema esindaja allkiri.

Abi määramisel võetakse vajadusel arvesse abivajava isiku ja tema perekonnaliikmete sissetulekuid, üldist majanduslikku olukorda, taotluse põhjendatust ja tulemuslikkust olukorra leevendamisel, abivajava isiku enda panust toimetuleku tagamisel ning teisi olemasolevaid võimalusi olukorra lahendamiseks.

Narva Linna Sotsiaalabiamet otsustab koduteenuse määramise ja selle osutamise tingimused või määramisest keeldumise 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.

Koduteenuse rahastamise allikaks on Narva linna eelarve ja isiku makstav tasu. Koduteenuse saaja omaosaluse suurus oleneb teenuse mahust, teenuse maksumusest ning teenust saava isiku ja tema perekonna majanduslikust olukorrast.

Koduteenuse saaja vabastatakse tasu maksmisest, kui isiku saab toimetulekutoetust või tema sissetulek on alla poole kehtivast töötasu alammäärast, pärast eluasemekulude maha arvestamist.

Koduteenust korraldab Narva Linna Sotsiaalabiamet hallatava asutuse Narva Sotsiaaltöökeskuse (teenuseosutaja) kaudu.

Taotluse vorm ()

KUHU PÖÖRDUDA

Narva Linna Sotsiaalabiameti
tervise- ja sotsiaalosakond
Vastuvõtt:
Esmaspäev 09.00 - 12.00
Kolmapäev 13.00 - 16.00

 

 Narva Linna Sotsiaalabiamet Malmi tänav 5, I korrus, 20309 Narva, Eesti