Malmi tänav 5A, 20309 Narva, Eesti tel.: +372 35 69600, e-post: sotsiaalabiametnarva.ee
 
 Keel  
     
Avaleht
Osakonnad
Sotsiaalteenused
Sotsiaaltoetused
Blanketid
Andmekaitsetingimused
Hanked
Kontakt

◊ Sotsiaalteenused

Sotsiaalteenused

 Eluruumi tagamise teenus

Alus:
Narva Linnavolikogu 30.06.2022 määrus nr 17 „Eluruumi tagamise teenuse osutamise kord Narva linnas“ 
https://www.riigiteataja.ee/akt/409072022039

Eluruumi tagamine on sotsiaalteenus, mille eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

Üldjuhul tagatakse teenus Narva linna omandis oleva sotsiaaleluruumi üürile andmisega.

Eluruumi tagamise teenuse osutamist korraldab Narva Linna Sotsiaalabiamet.

Teenust on õigustatud taotlema isik (või tema esindaja), kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistris registreeritud Narva linn ning kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama, sealhulgas:

 • isik, kellel lõpeb asendushooldus- või järelhooldusteenuse osutamine ning kelle rahvastikuregistrisse kantud elukoht enne asendushooldus- või järelhooldusteenusele suunamist oli Narva linn;
 • isik, kelle eluruum on hävinud või muutunud elamiskõlbmatuks;
 • regulaarseid sotsiaalteenuseid saav isik, sealhulgas lapse hoolekannet vajav või vähekindlustatud pere;
 • isik, kes tulenevalt vanusest, tervislikust seisundist, arengutasemest või varalisest olukorrast ei ole ise suuteline endale või oma perekonnale eluruumi soetama ning eluruumi teenuse osutamata jätmine ohustab isiku toimetulekut, elu ja tervist;
 • kinnipidamiskohast vabanenud isik, kelle rahvastikuregistrisse kantud elukoht enne kinnipidamiskohta paigutamist oli Narva linn.

Teenuse taotlemine

Teenuse taotleja, tema seaduslik või lepinguline esindaja esitab Sotsiaalabiametile taotluse. Taotluse esitamine on vormivaba, kuid teenuse menetlemise huvides on mõistlik taotlus esitada kirjalikult taasesitatavas (e-kiri) või kirjalikus vormis.

Taotluses märgitakse vähemalt:

 • taotleja ja temaga koos elavate perekonnaliikmete isiku- ja kontaktandmed;
 • taotleja ja temaga koos elavate perekonnaliikmete sotsiaalne seisund;
 • eluruumi tagamise teenuse vajaduse põhjus;
 • periood, mis ajaks teenust vajatakse;
 • andmed taotleja ja tema perekonna majandusliku olukorra kohta (kinnisvara, sõidukid, väärtpaberid, kuue viimase kuu sissetulekud, arvelduskonto väljavõtted jmt);
 • minimaalsed nõudmised eluruumile, mis lahendaksid tema ja perekonnaliikmete vajadused;
 • vajadusel teenuse seisukohast olulised andmed tervisliku seisundi kohta;
 • taotluse esitamise kuupäev ning taotleja või tema esindaja allkiri.

Taotluse allkirjastavad taotleja ja kõik täisealised pereliikmed. Juhul, kui pereliikmel ei ole võimalik taotlust allkirjastada, tuleb seda lühidalt ja arusaadavalt põhjendada. Taotlus koos kõigi vajalike dokumentidega esitatakse isiklikult või posti teel allkirjastatuna või e-postiga digitaalselt allkirjastatuna.

Narva Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni ettepanekul hindab Narva Linna Sotsiaalabiamet taotleja abivajadust ning otsustab teenuse osutamise või teenuse osutamisest keeldumise 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.

Eluruumi tagamise teenust osutatakse juhtumikorralduse põhimõttel. Teenuse saaja abivajaduse hindamisel lähtutakse terviklikust lähenemisest isiku abivajadusele, võttes arvesse tema toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sh taotleja ja tema perekonna varalisi sissetulekuid ja väljaminekuid, üldist majanduslikku olukorda, taotluse põhjendatust, taotleja enda panust toimetuleku tagamisel, teisi olemasolevaid võimalusi olukorra lahendamiseks ja muid asjas tähtsust omavaid asjaolusid.

Teenuse osutamisel suunab Narva Linna Sotsiaalabiameti spetsialist teenuse saaja eluruumi haldaja poole, mille töötaja teeb teenuse saajale ettepaneku üürile antav asustamata eluruum üle vaadata.

Sotsiaaleluruumi üürile andmise otsustab Narva Linna Sotsiaalabiameti ettepanekul Narva Linnavalitsus korraldusega.

Taotluse vorm ()

KUHU PÖÖRDUDA

Narva Linna Sotsiaalabiamet (Malmi tn 5a, Narva linn)
Tervise- ja sotsiaalosakond
Lastekaitse osakond (lastega seotud küsimustes)
Vastuvõtt:
Esmaspäev 09.00 - 12.00
Kolmapäev 13.00 - 16.00

e-post: sotsiaalabiametnarva.ee

 Koduteenus

Alus:
Narva Linnavolikogu 25.03.2021 määrus nr 6 "Koduteenuse osutamise tingimused ja kord Narva linnas" https://www.riigiteataja.ee/akt/401042021025 
Sotsiaalhoolekande seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/122032021014 

Koduteenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks, nagu kütmine, toiduvalmistamine, eluruumi ja riiete korrastamine ning väljaspool eluruumi toiduainete ja majapidamistarvete ostmine ja muu asjaajamine.

Koduteenust osutatakse täisealisele isikule, kes vajab kodustes tingimustes elamiseks kõrvalabi ülaltoodud nimetatud toimingutes ning kelle rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht on Narva linnas.

Koduteenuse saamiseks esitab teenuse taotleja või tema seaduslik esindaja Narva Linna Sotsiaalabiametile taotluse. Taotluse esitamine on vormivaba, kuid teenuse kiiruse ja selguse huvides on mõistlik esitada kirjalikult taasesitatavas vormis (e-kiri jms) või kirjalikus vormis taotlus. Taotluses märgitakse teenust vajava isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht, kontaktandmed, sotsiaalne seisund, teenuse taotlemise põhjus ja taotluse esitamise kuupäev ning taotleja või tema esindaja allkiri.

Abi määramisel võetakse vajadusel arvesse abivajava isiku ja tema perekonnaliikmete sissetulekuid, üldist majanduslikku olukorda, taotluse põhjendatust ja tulemuslikkust olukorra leevendamisel, abivajava isiku enda panust toimetuleku tagamisel ning teisi olemasolevaid võimalusi olukorra lahendamiseks.

Narva Linna Sotsiaalabiamet otsustab koduteenuse määramise ja selle osutamise tingimused või määramisest keeldumise 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.

Koduteenuse rahastamise allikaks on Narva linna eelarve ja isiku makstav tasu. Koduteenuse saaja omaosaluse suurus oleneb teenuse mahust, teenuse maksumusest ning teenust saava isiku ja tema perekonna majanduslikust olukorrast.

Koduteenuse saaja vabastatakse tasu maksmisest, kui isiku saab toimetulekutoetust või tema sissetulek on alla poole kehtivast töötasu alammäärast, pärast eluasemekulude maha arvestamist.

Koduteenust korraldab Narva Linna Sotsiaalabiamet hallatava asutuse Narva Sotsiaaltöökeskuse (teenuseosutaja) kaudu.

Taotluse vorm ()

KUHU PÖÖRDUDA

Narva Linna Sotsiaalabiameti
tervise- ja sotsiaalosakond
Vastuvõtt:
Esmaspäev 09.00 - 12.00
Kolmapäev 13.00 - 16.00

 Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

Alus:
Narva Linnavolikogu 22.11.2012 määrus nr 27 „Hoolekandeasutusse paigutamise kord Narva linnas“ 
Sotsiaalhoolekande seadus 
https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019155

Väljaspool isiku kodu osutatav üldhooldusteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

Taotleja (edaspidi ka hooldust vajav isik) või tema seaduslik esindaja esitab Narva Linna Sotsiaalabiametile kirjaliku avalduse, milles põhjendab asutusse paigutamise vajadust.

Narva Linna Sotsiaalabiametis koostatakse iga taotleja kohta toimik, kus taotleja avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:

 1. isikut tõendava dokumendi koopia;
 2. väljavõte Pensionikindlustuse registrist pensioni suuruse kohta;
 3. väljavõte Eesti rahvastikuregistrist taotleja elukoha ja perekonna koosseisu kohta;
 4. puude olemasolu korral koopia Sotsiaalkindlustusameti otsusest puude raskusastme kohta;
 5. rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle koopia;
 6. täidetud hindamisinstrument hooldusvajaduse väljaselgitamiseks;
 7. arstitõend, milles märgitakse ära krooniliste, somaatiliste ja nakkushaiguste esinemine, allergia esinemisel- informatsioon põhjustajate kohta;
 8. väljavõte kinnistusregistrist kinnisvara olemasolust;
 9. seadusjärgsete ülalpidajate olemasolul nende isiku- ja kontaktandmed ning tõendid ülalpidajate ja nende perekonnaliikmete sissetulekute kohta.

Narva Linna Sotsiaalabiamet kontrollib esitatud dokumente, teostab taotleja juures külastuse, veendub taotleja nõusolekus asutusse paigutamiseks ning palub vajaduse korral esitada otsustamiseks vajalikke täiendavaid dokumente.

Paigutamise otsustamiseks moodustatakse Sotsiaalabiameti juurde vastav komisjon, mille koosseisu kinnitab Narva Linnavalitsus.

Komisjon:

 1. vaatab üle hooldust vajava isiku toimiku;
 2. selgitab välja sobiva asutuse ja selle koha maksumuse;
 3. teeb kindlaks hooldust vajava isiku ja/või tema seadusjärgsete ülalpidajate poolt makstava omaosalust hoolduskulude kandmisel;
 4. määrab linnapoolset osa hoolduskulude kandmisel;
 5. teeb Sotsiaalabiametile ettepaneku hooldust vajava isiku asutusse paigutamiseks.

Asutuse valikul arvestatakse võimaluse piires hooldust vajava isiku enda ja tema lähedaste soovidega.

Sotsiaalabiamet teeb otsuse hooldust vajava isiku asutusse paigutamisest. Otsuses märgitakse muuhulgas ka asutuse nimi ja hoolduskulude maksmise allikad, sealhulgas linnapoolset osa hoolduskulude kandmisel.

Kohustus tasuda asutuses viibimise eest on eelkõige hooldust vajaval isikul ja tema seadusjärgsetel ülalpidajatel.

Hooldusele paigutatud isik võtab kohustuse tasuda 85% enda igakuisest sissetulekust, kuid mitte rohkem kui hooldamiseks vajalik.

Avalduse vorm ()

KUHU PÖÖRDUDA

Tervise- ja sotsiaalosakond
Vastuvõtt:
Esmaspäev 09.00 - 12.00
Kolmapäev 13.00 - 16.00

 Tugiisikuteenus

Alus:
Narva Linnavolikogu 23.04.2015 määrus nr 15 „Tugiisiku teenuse osutamise kord Narva linnas“ 
https://www.riigiteataja.ee/akt/405032016022
Sotsiaalhoolekande seadus 
https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019155

Tugiisikuteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

Last kasvatavale isikule tugiisikuteenuse osutamisel on täiendav eesmärk lapse hooldamise ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine. Last kasvatavaks isikuks ei loeta isikut, kes on käesoleva seaduse tähenduses asendushooldusteenust vahetult osutav isik.

Lapsele tugiisikuteenuse osutamise eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu toetamine, sealhulgas vajaduse korral puudega lapse puhul hooldustoimingute sooritamine. Tugiisik abistab last arendavates tegevustes, juhendab ja motiveerib igapäevaelus toime tulema, abistab suhtlemisel perekonnaliikmetega või väljaspool kodu.

Teenusele on õigus:

 1. lapsevanemal, kes vajab abi lapse eest hoolitsemisel so lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna loomisel ning perekonna toimetuleku tagamisel;
 2. lapsel, kes vajab abi asenduskoduteenusel, eestkostel, perekonnas hooldamise teenusel või varjupaigateenusel viibides või sealt lahkudes iseseisvalt elama asumisel;
 3. isikul, kes vajab abi puude, haiguse või raske olukorra tõttu, mis oluliselt raskendab toimetulekut.

Teenuse saamiseks esitab abivajaja või tema seaduslik esindaja Narva Linna Sotsiaalabiametile vormikohase taotluse, milles põhjendab teenusele suunamise vajadust.

Pärast taotluse saamist võtab Sotsiaalabiameti ametnik hiljemalt 10 tööpäeva jooksul kontakti abivajajaga või tema seadusliku esindajaga ja selgitab välja teenuse osutamise vajaduse.

Otsust teenuse osutamise või sellest keeldumise kohta võtab vastu Sotsiaalabiameti direktor. Otsuses märgitakse teenuse osutamise eesmärk, maht ja kestvus.

Abivajajale on teenus tasuta.

Taotluse vorm ()

KUHU PÖÖRDUDA

Tervise- ja sotsiaalosakond
Vastuvõtt:
Esmaspäev 09.00 - 12.00
Kolmapäev 13.00 - 16.00

Lastekaitse osakond
Vastuvõtt:
Esmaspäev 09.00 - 12.00
Kolmapäev 13.00 - 16.00

 Täisealise isiku hooldus

Alus:
Narva Linnavolikogu 18.12.2014 määrus nr 26 „Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse maksmise kord“ 
Sotsiaalhoolekande seadus 
https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019155

Kohaliku omavalitsuse üksus seab isiku taotluse alusel hoolduse täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks. Hoolduse seadmisel määratakse kindlaks hooldava isiku ülesanded. Hooldust teostab kohaliku omavalitsuse üksuse määratud isik. Hooldus seatakse ja hooldav isik määratakse hooldatava nõusolekul.

Hooldust vajav isik (edaspidi taotleja) esitab Narva Linna Sotsiaalabiametile kirjaliku vormikohase taotluse hooldaja kandidaadi kirjaliku nõusolekuga hooldajaks määramise kohta, millele lisatakse:

 1. Sotsiaalkindlustusameti otsuse koopia taotleja isiku puude raskusastme määramise kohta;
 2. hooldaja kandidaadi ja taotleja isikut tõendavate dokumentide koopiad;
 3. perearsti tõend hooldaja kandidaadi tervise seisundi kohta, milles märgitakse tema sobivus hooldaja kohustuste täitmiseks.

Narva Linna Sotsiaalabiameti vastutav ametnik teeb taotleja kodukülastuse, mille käigus täidetakse hooldusvajaduse hindamise test. Hindamise testi põhjal selgitatakse välja taotleja hooldusvajadus ja hooldaja kandidaadi võimalused puudega inimesele kõrvalabi, juhendamise või järelevalve tagamiseks.

Hooldajaks ei määrata isikut, kellele on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse kohaselt määratud raske või sügav puue.

Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse Narva Linna Sotsiaalabiameti ettepanekul Narva Linnavalitsuse korraldusega.

Taotluse vorm ()

KUHU PÖÖRDUDA

Tervise- ja sotsiaalosakond
Vastuvõtt:
Esmaspäev 09.00 - 12.00
Kolmapäev 13.00 - 16.00

 Isikliku abistaja teenus

Alus:
Narva Linnavolikogu 27.08.2020 määrus nr 13 "Isikliku abistaja teenuse osutamise kord Narva linnas" https://www.riigiteataja.ee/akt/402092020003 
Sotsiaalhoolekande seadus 
https://www.riigiteataja.ee/akt/122032021014 

Isikliku abistaja teenuse eesmärk on suurendada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.

Isiklik abistaja abistab füüsiliselt teenuse saajat igapäevastes tegevustes, mille sooritamisel vajab teenuse saaja puude tõttu füüsilist kõrvalabi. Isikliku abistaja lähtub oma töös iga konkreetse teenuse saaja erivajadustest ning viimase poolt antavatest mõistlikest tööjuhistest. Isikliku abistaja põhiülesandeks on teenuse saaja abistamine tegevustes, milles teenuse saaja vajab juhendamist ja kõrvalabi nagu liikumine, söömine, toidu valmistamine, riietumine, hügieenitoimingud, majapidamistööd ja muud analoogilised tegevused.

Isikliku abistaja teenuse saamiseks esitab teenuse taotleja või tema seaduslik esindaja Narva Linna Sotsiaalabiametile taotluse. Teenuse taotleja lisab avaldusele dokumentaalsed tõendid: isikliku abistaja kandidaadi ja taotleja isikut tõendavate dokumentide koopiad; perearsti tõend kandidaadi tervisliku seisundi kohta, milles märgitakse tema sobivus isikliku abistaja kohustuste täitmiseks. Taotluse esitamine on vormivaba.

Menetlus teenuse saamiseks algatatakse Narva Linna Sotsiaalabiameti poolt juhul, kui teenust vajav isik ei ole taotlust teenuse saamiseks esitanud. Narva Linna Sotsiaalabiamet hindab teenuse vajadust hindamisinstrumendi abil ja teeb kodukülastuse. Abivajaduse väljaselgitamisel lähtutakse terviklikust lähenemisest isiku abivajadusele, võttes arvesse tema toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sealhulgas: isiku personaalse tegevusvõimega seonduvaid asjaolusid ning isiku füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonnaga seonduvaid asjaolusid.

Narva Linna Sotsiaalabiamet otsustab teenuse määramise ja selle osutamise tingimused või määramisest keeldumise 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest.

Teenuse rahastamise allikaks on Narva linna eelarve ja teenuse saaja omaosalustasu. Teenuse eest isikult võetava tasu suurus oleneb sotsiaalteenuse mahust, teenuse maksumusest ning teenust saava isiku ja tema perekonna majanduslikust olukorrast.

KUHU PÖÖRDUDA

Narva Linna Sotsiaalabiameti
tervise- ja sotsiaalosakond
Vastuvõtt:
Esmaspäev 09.00 - 12.00
Kolmapäev 13.00 - 16.00

 Varjupaigateenus

Alus:
Narva Linnavolikogu 17.06.2010 määrus nr 23 „Kindla elukohata isikutele teenuste osutamise kord“ 
https://www.riigiteataja.ee/akt/411122019018
Sotsiaalhoolekande seadus 
https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019155

Varjupaigateenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Ajutises ööbimiskohas peab olema tagatud voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.

Varjupaigateenust on õigus saada isikutel, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Narva linn ja kelle elatusvahendid ei võimalda kasutada või omada teist eluaset.

Teenust korraldatakse Narva Linna Sotsiaalabiameti hallatava asutuse Narva Sotsiaaltöökeskuse põhjal.

Teenust korraldatakse iga päev, seda osutatakse isikule senikaua, kui tema olukorda arvestades on talle võimalik osutada teisi sotsiaalteenuseid või maksta sotsiaaltoetusi või kui ta on võimeline iseseisvalt hakkama saada.

Teenuse saamiseks tuleb pöörduda Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja osakonda aadressil Karja 6a, Narva.

Teenust osutatakse isikutele tasuta.

 Turvakoduteenus

Alus:
Narva Linnavolikogu 17.06.2010 määrus nr 23 „Kindla elukohata isikutele teenuste osutamise kord“ 
https://www.riigiteataja.ee/akt/411122019018
Sotsiaalhoolekande seadus 
https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019155

Turvakoduteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on tagada ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi. Esmase abi raames tuleb isikule vajaduse korral tagada kriisiabi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus, ning teavitada isikut teistest abi saamise võimalustest. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.

Teenust on õigus saada isikutel, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Narva linn.

Teenuse osutamiseks teenuse osutaja ja isiku vahel sõlmitakse tähtajaline leping, mille kehtivuse maksimaalne aeg on üks aasta.

Teenust korraldatakse Narva Linna Sotsiaalabiameti hallatava asutuse Narva Sotsiaaltöökeskuse põhjal.

Teenuse maksumus kliendi jaoks 35,00 eurot/kuu.

 Turvakoduteenus lastele

Alus:
Narva Linnavolikogu 21.03.2013 määrus nr 12 „Laste turvakoduteenuse osutamise tingimused ja kord Narva linnas“ 
Sotsiaalhoolekande seadus 
https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019155

Turvakoduteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on tagada ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi. Esmase abi raames tuleb isikule vajaduse korral tagada kriisiabi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus, ning teavitada isikut teistest abi saamise võimalustest. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.

Kohaliku omavalitsuse üksus tagab perioodil, mis on vajalik turvalisuse tagamiseks ja edasise elu korraldamiseks, teenuse kättesaadavuse lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut.

Lapsi võivad teenuse osutamiseks kohale toimetada lapse ohtu sattumisest teada saanud isikud, sealhulgas ametiisikud.

Laps võib teenuse osutamise kohta tulla omal algatusel, kui ta on lahkunud kodust oluliste probleemide tõttu. Sellisel juhul viivitamatult selgitatakse välja kõik lapse teenusele saabumist tingisid asjaolud ja lapse andmed.

Teenust korraldab ja rahastab Narva linn.

Teenust korraldab Narva Linna Sotsiaalabiamet hallatava asutuse Narva Sotsiaaltöökeskuse kaudu.

Teenuse saajatele on teenus tasuta.

Narva Sotsiaaltöökeskuse Turvakodu osakond osutab teenust ka lastele teistest omavalitsustest. Sel juhul teenuse osutajal on õigus nõuda tasu osutatud teenuse eest lapse elukohajärgselt kohalikult omavalitsuseselt alates neljandast päevast suuruses 21,00 eurot/ööpäev. Hind sisaldab toitlustamist.

Teenust osutatakse Turvakodu osakonnas, mis asub aadressil Maslovi 3a, Narva.

 Sotsiaaltransporditeenus

Alus:
Sotsiaalhoolekande seadus 
https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019155
Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 „Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas“ 
https://www.riigiteataja.ee/akt/428042016029
Narva Linnavalitsuse 30.07.2014 määrus nr 22 „Haridusliku erivajadusega õpilase transporditoetuse maksmise kord Narva linnas“ 
https://www.riigiteataja.ee/akt/406082016003
Narva Linnavalitsuse 30.07.2014 määrus nr 21 „Haridusliku erivajadusega õpilastele haridusasutustesse invatransporditeenuse osutamise kord Narva linnas“ 
https://www.riigiteataja.ee/akt/406082014006
Narva Linnavolikogu 18.05.2017 määrus nr 8 „Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste rahastamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord“ 
https://www.riigiteataja.ee/akt/427052017007

Sotsiaaltransporditeenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on võimaldada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

 • Narva linnas makstakse transporditoetus. Transporditoetuse eesmärgiks on transpordi kasutamisega seotud kulude hüvitamine tervishoiu- või sotsiaalteenuste saamisel. Transporditoetust võivad saada sügava või raske liikumispuudega 18-aastased ja vanemad isikud, kes oma puudest tingituna ei saa kasutada ühistransporti. Toetuse saamiseks esitab taotleja või tema seaduslik esindaja Narva Linna Sotsiaalabiametile vormikohase taotluse koos kulusid tõendavate originaaldokumentidega ning tervishoiu või sotsiaalteenuste saamist tõendava dokumendiga. Transporditoetuse piirmäär on 80 eurot aastas.

Taotluse vorm ()

 • Narva linnas makstakse transporditoetus haridusliku erivajadusega õpilastele, kelle elukohaks on Eesti rahvastikuregistri andmetel Narva linn ning kes õpivad väljaspool Narvat asuvas koolis.
  Hüvitamisele kuuluvad õpilase ja tema saatja ühistranspordi sõidupiletite soetamisega seotud kulud ning isikliku sõiduauto kasutamisega seotud kulud.
  Toetuse taotlemiseks esitab õpilane või tema seaduslik esindaja Narva Linna Sotsiaalabiametile vormikohase taotluse koos sõidukulusid tõendavate dokumentidega. Juhul, kui taotluse esitamise ajal puuduvad õpilase kohta andmed Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS), siis peab õpilane või tema seaduslik esindaja esitama kooli poolt väljastatud tõendi õpilase kooli arvamise kohta.
  Toetuse piirmäär on 200 eurot kuus.

Taotluse vorm ()

 • Narva linnas on korraldatud haridusliku erivajadusega õpilastele haridusasutustesse invatransporditeenuse osutamist. Teenust võivad taotleda need õpilased või nende seaduslikud esindajad, kes nõustamiskomisjoni soovitusel asuvad õppima väljaspool Narvat asuvasse kooli ning kes psüühika-, liikumis- või liitpuue tõttu ei saa kasutada ühistransporti. Teenuse taotlemiseks esitab õpilane või tema seaduslik esindaja Narva Linna Sotsiaalabiametile vormikohase taotluse teenuse esmakordsel taotlemisel jooksval õppeaastal. Juhul, kui taotluse esitamise ajal puuduvad õpilase kohta andmed Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS), siis peab õpilane või tema seaduslik esindaja esitama kooli poolt väljastatud tõendi õpilase kooli arvamise kohta.

Taotluse vorm ()

 • Narva Linnavolikogu 18.05.2017 määruse nr 8 „Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste rahastamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord“ alusel rahastatakse invatransporditeenust (sh invatransporditeenus on haridus-, ravi- või rehabilitatsiooniasutuse külastamiseks osutatav teenus lastele, kes psüühika-, liikumis- või liitpuue tõttu ei saa kasutada ühistransporti).

Taotluse vorm ()

 • Narva Linna Sotsiaalabiameti hallatav asutus Narva Sotsiaaltöökeskus osutab invatransporditeenust.
  Invatransporditeenust osutatakse puuetega inimestele, sh lastele alates 4 eluaastast, kellel on puudest tingitult raskusi ühistranspordi kasutamisega ja kes vajavad kõrvalist abi transpordivahendi kasutamisel.
  Invatransporditeenuse osutamise eesmärgiks on parandada puuetega inimeste elukvaliteeti ja avardada nende võimalusi ühiskonnas toimetulekuks läbi juurdepääsu võimaldamise üldistele avalikele teenustele. Teenuse tellimine toimub eelregistreerimisega 12 tundi enne teenuse osutamise algust telefonil 357 7014. Teenusele registreerimise ja teenuse korraldamise eest on vastutavaks isikuks majandusjuhataja.
  Täpsem info on Narva Sotsiaaltöökeskuse kodulehel: nstk.ee
  http://nstk.ee/et/teenused/hooldekodu/invatransporditeenus#menu 

 Võlanõustamisteenus

Alus:
Narva Linnavolikogu 21.03.2013 määrus nr 10 „Võlanõustamise teenuse osutamise kord Narva linnas“ 
Sotsiaalhoolekande seadus 
https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019155

Võlanõustamisteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

Teenusele on õigus isikul või perekonnal, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Narva linn ja kellel on võlgnevuse tekkimise oht või kellel on võlgnevus juba tekkinud ning kes pole võimeline iseseisvalt alustama või lõpuni viima võlgadest vabanemise protsessi.

Teenuse saamiseks pöördub taotleja Narva Linna Sotsiaalabiametisse kirjaliku vormikohase taotlusega, millele lisab vajadusel asjasse puudutavate dokumentide koopiad.

Teenuse osutamise käigus võlanõustaja:

 • selgitab välja võlgnevusse sattumise põhjused;
 • hindab võlanõuete õiguspärasust;
 • hindab võlgniku abivajadust, sealhulgas määratleb tema rahaliste kohustuste hulga ja mahu ning ressursse võlgnevuse kõrvaldamiseks;
 • aitab isikul planeerida tema rahalisi vahendeid tekkinud ja tekkivate rahaliste kohustuste täitmiseks ning võlgnevuse kõrvaldamiseks;
 • abistab ja nõustab isikut võlgnevuse kõrvaldamiseks sobivate lahenduste väljaselgitamisel ja suhtlemisel võlausaldajatega;
 • teeb isiku nõusolekul koostööd füüsiliste ja juriidiliste isikutega, kelle ees isikul on rahaline kohustus täitmata;
 • abistab maksegraafikute koostamisel ja täitmisel;
 • nõustab ja juhendab isikut, kuidas vältida uute võlgnevuste tekkimist.

Isikule on teenus tasuta.

Taotluse vorm ()

KUHU PÖÖRDUDA

Tervise- ja sotsiaalosakond
Vastuvõtt:
Esmaspäev 09.00 - 12.00
Kolmapäev 13.00 - 16.00

 Lapsehoiuteenus

Alus:
Sotsiaalhoolekande seadus 
https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019155
Narva Linnavolikogu 18.05.2017 määrus nr 8 „Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste rahastamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord“ 
https://www.riigiteataja.ee/akt/427052017007
Narva Linnavalitsuse 27.06.2018 määrus nr 14 „Sotsiaalteenuste maksumuse piirmäärade kinnitamine“ 
https://www.riigiteataja.ee/akt/407112018039

Narva Linnavolikogu 18.05.2017 määruse nr 8 „Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste rahastamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord“ alusel rahastatakse lapsehoiuteenus.

Lapsehoiuteenuse eesmärk on toetada last kasvatava isiku toimetulekut või töötamist või vähendada lapse erivajadusest tulenevat hoolduskoormust.

Lapsehoiuteenust osutatakse puudega lapsele, kellele on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse kohaselt määratud raske või sügav puue.

Vahendite eraldamiseks tuleb taotlejal esitada Narva Linna Sotsiaalabiametile vormikohane taotlus.

Taotluse vorm ()

KUHU PÖÖRDUDA

Lastekaitse osakond
Vastuvõtt:
Esmaspäev 09.00 - 12.00
Kolmapäev 13.00 - 16.00

 Asendushooldusteenus

Alus:
Narva Linnavolikogu 25.01.2018 määrus nr 3 „Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise kord Narva linnas“ 
https://www.riigiteataja.ee/akt/401022018005
Sotsiaalhoolekande seadus 
https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019155

Asendushooldusteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.

Lapse asendushooldusteenusele suunamisel valib Sotsiaalabiamet lapse heaolust lähtuvalt asendushooldusteenuse liiki (hoolduspere, perekodu või asenduskodu) ja osutaja ning põhjendab otsuses oma valikut.

Asendushooldusteenuse osutamine perekodus või asenduskodus korraldatakse teenuse osutaja ja Narva Linna Sotsiaalabiameti vahel sõlmitud lepingu alusel.

Teenuse osutamist korraldab Narva Linna Sotsiaalabiamet.

 Järelhooldusteenus

Alus:
Narva Linnavolikogu 25.01.2018 määrus nr 3 „Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise kord Narva linnas“ 
https://www.riigiteataja.ee/akt/401022018005
Sotsiaalhoolekande seadus 
https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019155

Järelhooldusteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine.

Täisealise isiku järelhooldusteenusele suunamisel lähtutakse isiku juhtumiplaanis hinnatud vajadustest ja plaanis märgitud tegevustest. Otsuses märgitakse muuhulgas vajalikud abimeetmed ja teenuse osutaja.

Järelhooldusteenuse osutamine korraldatakse teenuse osutaja, teenuse saaja ja Narva Linna Sotsiaalabiameti vahel sõlmitud lepingu alusel.

Teenuse osutamist korraldab Narva Linna Sotsiaalabiamet.

 Haridusliku erivajadusega õpilastele haridusasutustesse invatransporditeenus

Alus: Narva Linnavalitsuse 30.07.2014 määrus nr 21 „Haridusliku erivajadusega õpilastele haridusasutustesse invatransporditeenuse osutamise kord Narva linnas“ 
https://www.riigiteataja.ee/akt/406082014006

Invatransporditeenus osutatakse haridusliku erivajadusega õpilastele, kelle elukohaks on Eesti rahvastikuregistri andmetel Narva linn ning kes õpivad väljaspool Narvat asuvas koolis. Teenust võivad taotleda need õpilased või nende seaduslikud esindajad, kes nõustamiskomisjoni soovitusel asuvad õppima väljaspool Narvat asuvasse kooli ning kes psüühika-, liikumis- või liitpuue tõttu ei saa kasutada ühistransporti.

Teenuse taotlemiseks esitab õpilane või tema seaduslik esindaja Narva Linna Sotsiaalabiametile vormikohase taotluse teenuse esmakordsel taotlemisel jooksval õppeaastal. Juhul, kui taotluse esitamise ajal puuduvad õpilase kohta andmed Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS), siis peab õpilane või tema seaduslik esindaja esitama kooli poolt väljastatud tõendi õpilase kooli arvamise kohta.

Juhul, kui õpilane ei vaja enam teenust, on õpilane või tema seaduslik esindaja kohustatud teatama sellest kirjalikult Sotsiaalabiametile kahe nädala jooksul arvates teenuse vajaduse äralangemisest.

Taotluse vorm ()

 

 Narva Linna Sotsiaalabiamet Malmi tänav 5, I korrus, 20309 Narva, Eesti