Malmi tänav 5A, 20309 Narva, Eesti tel.: +372 35 69600, e-post: sotsiaalabiametnarva.ee
 
 Keel  
     
Narva Linn | Riigi Teataja | Sotsiaalministeerium | Sotsiaalkindlustusamet | Töötukassa

Vana versioon vaata siit

Narva Linna Sotsiaalabiameti põhimäärus 
https://www.riigiteataja.ee/akt/431122019067
Narva Linna Sotsiaalabiamet on Narva linna ametiasutus, mis täidab talle õigusaktidega ja käesoleva põhimäärusega antud ülesandeid.
Narva Linna Sotsiaalabiameti haldusalaks on sotsiaalhoolekanne, tervisedendus ja tervishoid Narva linnas.
Narva Linna Sotsiaalabiameti ülesanded on:

 • Narva linnas elavatele inimestele toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks ja kergendamiseks abi osutamine;
 • sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine;
 • sotsiaalteenuste ja muu sotsiaalabi osutamise korraldamine;
 • eestkostega seonduva töö korraldamine ja perekonnaseadusest tulenevate Narva linna kui eestkosteasutuse ülesannete täitmine;
 • omasteta surnute matmise korraldamine;
 • tervishoiualase tegevuse korraldamine.

Narva Linna Sotsiaalabiameti haldusalas tegutseb linna ametiasutuse hallatav asutus Narva Sotsiaaltöökeskus.

Narva linna Sotsiaalabiameti infolaud asub Narva linnas Malmi 5A, 1. korrus.  Alates juunist töötab sotsiaalametis infolaud.

Infolaua töötaja konsulteerib tervisekaitsealastes ja sotsiaalküsimustes,
tutvustab toetuste saamise võimalusi, sotsiaalteenuseid ning aitab täita taotlusi.

Infolaud asub Narva linnas
Malmi 5A,
1. korrus.

ABIVAJAVAST NING HÄDAOHUS

LAPSEST TEATAMISE JUHEND

 Osakonnad

Tervise-
ja sotsiaal-


osakond

Lastekaitse-


osakond
Narva
Sotsiaaltöö


keskus

 Sotsiaalteenused

 Täiendavad sotsiaaltoetused

 Blanketid

 Andmekaitsetingimused

 Hanked

 Kontakt

 

 «      Detsember      » 
E T K N R L P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T e a t a m i s e d

Narva linna Sotsiaalabiameti vastuvõtt alates 11.03.2021

Seoses koroonaviiruse levikuohuga Narva linnas teatame Teile, et Narva linna Sotsiaalabiameti vastuvõtt alates 11.03.2021 toimub järgmiselt:

Esmaspäeviti: 09.00 - 12.00

Kolmapäeviti: 13.00 - 16.00

Samuti saab kasutada spetsialistide kontaktandmed, mis asuvad Narva linna ametlikul kodulehel www.narva.ee ja Narva Linna Sotsiaalabiameti kodulehel www.narvaabi.ee või e-posti kaudu.

Toetuste ja teenuste saamise küsimustel on võimalik pöörduda telefoni teel (www.narvaabi.ee), kasutada Malmi 5A aadressil paigaltatud postkasti või esitada digiallkirjastatud taotlused e-posti aadressile: sotsiaalabiametnarva.ee

Narva linna Sotsiaalabiamet

Narva linna Sotsiaalabiameti vastuvõtt alates 01.02.2021

Narva linna Sotsiaalabiamet teatab, et alates 01.02.2021 klientide vastuvõtt toimub järgmiselt:

Esmaspäeviti: 09.00 - 12.00, 13.00 - 17.00

Kolmapäeviti: 09.00 - 12.00, 13.00 - 16.00

Samuti saab kasutada spetsialistide kontaktandmed, mis asuvad Narva linna ametlikul kodulehel www.narva.ee ja Narva Linna Sotsiaalabiameti kodulehel www.narvaabi.ee või e-posti kaudu.

Toetuste ja teenuste saamise küsimustel on võimalik pöörduda telefoni teel (www.narvaabi.ee) , kasutada Malmi 5A aadressil paigaltatud postkasti või esitada digiallkirjastatud taotlused e-posti aadressile: sotsiaalabiametnarva.ee

Narva linna Sotsiaalabiamet

Narva neiud saavad annetusena 3600 hügieenisidet

Äsja jõudis Eesti Punasest Ristist Narva 180 pakki ehk 3600 hügieenisidet, mis jagatakse Narva Sotsiaalabiameti kaudu vähekindlustatud neidudele.

Aktsiooni Iga Päev Loeb käigus kogusid Always ja Eesti Punane Rist üle saja tuhande hügieenisideme, et pakkuda abi tüdrukutele kõikjal Eestis, kelle jaoks on sidemete nappus igapäevast elu halvav probleem.

2019. aastal noorte naiste hulgas läbi viidud küsitlusest selgus, et pea iga kümnes neiu Eestis on vähemalt korra elus hügieenisidemed rahapuudusel ostmata jätnud ja seetõttu koolist puudunud. „Eestis on paljude noorte täiskasvanute jaoks naise hügieeni teema alati olnud tabu, millest avalikult ja vabalt ei räägita ning teema on endiselt põlu all. Kui lisada sinna juurde perekondade vähenenud sissetulekud, mis täna on ühiskonnas järjest aktuaalsem probleem, võivad paljud teismelised jääda oma murega üksi, kui neil ei ole raha hügieenivahendite ostmiseks,“ ütles Eesti Seksuaaltervise Liidu president Jaana Below.

Kui hügieenivahendid ei ole kättesaadavad või neid ei ole võimalik soetada piisavas koguses, mõjutab see vähekindlustatud neidude elu ja nad puuduvad sagedamini koolist. „Iga puudutud päev tähendab, et midagi jääb õppimata ning see võib mõjutada ka hindeid. Lõpuks võib viia see selleni, et tekivad lüngad hariduses, mis kõik mõjub negatiivselt noore enesehinnangule ja eneseteostusele,“ lisas Below.

Eluruumi kohandamise toetus

Narva Linna Sotsiaalabiamet teatab, et alates 04.01.2021.a algab avalduste vastuvõtmine puuetega inimeste eluruumi kohandamiseks meetme "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" neljanda taotlusvooru raames.

Avalduste vastuvõtmine eluruumi kohandamiseks neljanda taotlusvooru raames toimub alates 04.01.2021.a kuni 31.03.2021.a.

Kohandamise all mõeldakse ehituslikku sekkumist, mille tulemusena paraneb inimese toimetulek või väheneb abistaja hoolduskoormus.

Antud meetme eesmärk on toetada vähemalt 2000 puudega inimese kodu kohandust nende vajadustele vastavaks. Projekti lõpuks on planeeritud kohandada kokku 1955 puudega inimese eluruumid üle Eesti.

Meetme tegevusest toetatakse kohanduse saaja eluruumi kohandamist:

 1. liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
 2. hügieenitoimingute parandamiseks;
 3. köögitoimingute parandamiseks.

Eluruumi kohandamise toetus on ette nähtud isikutele, kellel on määratud keskmine, raske või sügav puue ja kelle elukohaks on Eesti rahvastikuregistri järgi Narva linn.

Hüvitamisele kuuluvad:

 • ehitusmaterjalide ja ehitustööde kulud;
 • ehitustöö käigus ehitisse paigaldatavate seadmete kulud;
 • pärast kohandust eluruumi eesmärgipärase kasutamise või ehituseelse väljanägemise taastamiseks vajalike ehitustööde ja ehitusmaterjalide kulud;
 • ehituse käigus asendatava tavamööbli ja inventari kulud juhul, kui olemasolevat mööblit või inventari ei ole võimalik senisel otstarbel samas eluruumis kasutada;
 • puudega inimese erivajadusest tuleneva statsionaarse mööbli ja inventari kulud;
 • sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 74 „Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed“ alusel toetatavad statsionaarsete abivahendite kulud juhul, kui abivahendite paigaldamine on osa ehitustöödest ning nende eest ei ole määruse alusel vahendeid eraldatud.

Meetme "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" neljanda taotlusvooru raames hüvitamisele kuuluvate kulude piirmäär: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/ 1130/2201/9002/SOM_m5_lisa.pdf# 

Toetuse saamiseks esitab taotleja või tema seaduslik esindaja Narva Linna Sotsiaalabiametile vormikohase või vabas vormis avalduse, milles põhjendab eluruumi kohandamise vajalikkust.

Avaldusele lisatakse:

 1. hinnapakkumine kohandamise maksumuse kalkulatsiooniga (kulude maksumusel ilma käibemaksuta alla 5000 eurot, tuleb esitada vähemalt üks hinnapakkumine, maksumusel rohkem kui 5000 eurot – vähemalt kaks hinnapakkumist);
 2. eluruumi omandi- või kasutusõigust tõendav dokument ning vajadusel omanike nõusolek selle kohandamisega;
 3. võimalusel taotleja keskkonna kohanduse hinnang.

Kui kohandamine puudutab täiskasvanut, tuleb pöörduda Narva Linna Sotsiaalabiameti tervise- ja sotsiaalosakonna poole (Malmi 5a, 1. korrus, kab. nr 112, vastuvõtuaeg: esmaspäev ja kolmapäev), kui kohandamine puudutab last, tuleb pöörduda Narva Linna Sotsiaalabiameti lastekaitseosakonna poole (Linda 4, 4. korrus, kab. nr 413, vastuvõtuaeg: esmaspäev ja kolmapäev).

Projekt viiakse läbi aastatel 2018-2023 ning on rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Selle perioodi jooksul igal aastal vähemalt üks kord aastas kuulutab Riigi Tugiteenuste Keskus välja taotlusvooru.

 

Narva linna Sotsiaalabiamet

 

 

 
 

 

 

 

 Narva Linna Sotsiaalabiamet Malmi tänav 5, I korrus, 20309 Narva, Eesti