..


     
 

 

 

 

Меню
 

 

открыть все | закрыть все

 
 

 

Архив новостей
   
 

 

Полезные ссылки
   
 

 

 

Объявления
   
 

 

ANDMEKAITSETINGIMUSED

 

 

 

 

 

 

NARVA LINNA SOTSIAALABIAMETI

ANDMEKAITSETINGIMUSED

 

Vastutav töötleja: Narva linna Sotsiaalabiamet, Linda 4, 20309 Narva linn, telefonid: 35 69601, 35 69610, e-post: sotsiaalabiamet@narva.ee.

 

Narva linna Sotsiaalabiamet on Narva linna ametiasutus, mis täidab talle õigusaktidega ja Narva linna Sotsiaalabiameti põhimäärusega antud ülesandeid.

 

Narva linna Sotsiaalabiameti peamised ülesanded on:

 • Narva linnas elavatele inimestele toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks ja kergendamiseks abi osutamine;

 • sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine;

 • sotsiaalteenuste ja muu sotsiaalabi osutamise korraldamine;

 • eestkostega seonduva töö korraldamine ja perekonnaseadusest tulenevate Narva linna kui eestkosteasutuse ülesannete täitmine;

 • omasteta surnute matmise korraldamine;

 • tervishoiualase tegevuse korraldamine;

 • Narva Sotsiaaltöökeskuse tegevuse koordineerimine, kontrollimine ja töö analüüsimine;

 • sotsiaalvaldkonna teavitamis-, koostöö- ja tunnustusürituste korraldamine;

 • teiste ametiasutuste ja mittetulundusühingutega koostöö tegemine;

 • sotsiaalvaldkonnaga seotud Narva Linnavalitsuse ja Narva Linnavolikogu õigusaktide eelnõude ettevalmistamine;

 • muude seadustega ja kehtivate õigusaktidega ettenähtud ülesannete täitmine oma haldusalal.

Ülaltoodud ülesannete täitmisel kogub Narva linna Sotsiaalabiamet tööks vajaliku informatsiooni ning töötleb andmekogudes sisalduvaid andmeid, mis sisaldab isikuandmeid, sealhulgas tundlikku ja eraelulist teavet. Tagatakse, et eraelu võimalikult vähe riivataks.

Narva linna Sotsiaalabiamet töötleb isikuandmeid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/679 (isikuandmete kaitse üldmäärus) ning isikuandmete kaitse seadusega.

Isikuandmete töötlemisel tagatakse, et

 • töötlemine on seaduslik, õiglane ja andmesubjektile läbipaistev;

 • isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus;

 • isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise eesmärgi seisukohalt;

 • isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning et võetakse kõik mõistlikud meetmed, et töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutaks või parandataks viivitamata;

 • isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse;

 • isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid.

 

 

ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

 

Õigus tutvuda andmetega

Andmesubjektil on õigus tutvuda andmetega, mida Narva linna Sotsiaalabiamet on andmesubjekti kohta kogunud. Selleks esitatakse taotlus, millele vastatakse mitte hiljem, kui ühe kuu jooksul. Isikuandmed väljastatakse vastavalt andmesubjekti soovile kas paberil või elektrooniliselt.

 

Narva linna Sotsiaalabiamet saab keelduda tutvumissoovi täitmast, kui see võib kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi.

 

Õigus andmete parandamisele

Andmesubjektil on õigus nõuda, et Narva linna Sotsiaalabiamet parandaks põhjendamatu viivituseta teda puudutavad ebaõiged isikuandmed.

 

Õigus andmete piiramisele ja õigus andmete kustutamisele

Kui Narva linna Sotsiaalabiametil ei ole isikuandmete kasutamiseks (enam) seaduslikku alust, võib andmesubjekt nende andmete kasutamise piiramist või kustutamist.

 

Kõigis küsimustes, mis puudutab andmesubjekti isikuandmete töötlemist Narva linna Sotsiaalabiametis, võib saada vastuse Narva linna Sotsiaalabiameti andmekaitsespetsialistilt (e-post: sotsiaalabiamet@narva.ee).

 

Andmesubjektil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid teda puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes, sh Andmekaitse Inspektsiooni või halduskohtu poole.

 


  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Другие новости

 • Парковочная карта для лиц с недостатками в здоровье
 • Пособие на лекарство для детей с недостатком здоровья
 • Школьное пособие
 • Пособие на вступление в самостоятельную жизнь
 • Пособие на погребение

 •  
  Просмотров: 3938 Автор: admin 4 июня 2018 Комментарии (0)