Menü
 

 

kõik lahti | kõik kinni

 
 

 

Uudiste arhiiv
   
 

 

Sõbrad
   
 

 

 

Kuulutus
   
 

 

Teenused

 

 

 

 

 

 

SOTSIAALTEENUSED

Alus: Sotsiaalhoolekande seadus


Koduteenus

Koduteenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades isiku elukvaliteeti.

Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks, nagu kütmine, toiduvalmistamine, eluruumi ja riiete korrastamine ning väljaspool eluruumi toiduainete ja majapidamistarvete ostmine ja muu asjaajamine.

KUHU PÖÖRDUDA

Hoolekandeosakond   

Vastuvõtt:
Esmaspäev 9.00-12.00, 13.00-17.00
Kolmapäev 9.00-12.00, 13.00-16.00
III korrus, kab. 307
Telefon: 35 69412


Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

KUHU PÖÖRDUDA

Hoolekandeosakond   

Vastuvõtt:
Esmaspäev 9.00-12.00, 13.00-17.00
Kolmapäev 9.00-12.00, 13.00-16.00
III korrus, kab. 307
Telefon: 35 69412


Tugiisikuteenus

Tugiisikuteenuse eesmärgiks on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

Lapsele tugiisikuteenuse osutamise eesmärk on lapse arengu toetamine koostöös last kasvatava isikuga, sealhulgas vajaduse korral puudega lapse puhul hooldustoimingute sooritamine. Tugiisik abistab last arendavates tegevustes, juhendab ja motiveerib igapäevaelus toime tulema, abistab suhtlemisel perekonnaliikmetega või väljaspool kodu.

KUHU PÖÖRDUDA

Hoolekandeosakond   

Vastuvõtt:
Esmaspäev 9.00-12.00, 13.00-17.00
Kolmapäev 9.00-12.00, 13.00-16.00
III korrus, kab. 307
Telefon: 35 69412

Lastekaitseosakond

Vastuvõtt:
Esmaspäev 9.00-12.00, 13.00-16.00
Kolmapäev 9.00-12.00, 13.00-16.00
III korrus, kab. 303; IV korrus, kab. 412-413, 415-417Telefon: 35 69614

Täisealise isiku hooldus

Kohaliku omavalitsuse üksus seab isiku taotluse alusel hoolduse täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

KUHU PÖÖRDUDA

Hoolekandeosakond   

Vastuvõtt:
Esmaspäev 9.00-12.00, 13.00-17.00
Kolmapäev 9.00-12.00, 13.00-16.00
III korrus, kab. 307
Telefon: 35 69412


Isikliku abistaja teenus

Isikliku abistaja teenuse eesmärk on suurendada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate koormust.

Teenuse osutamisel abistatakse teenuse saajat tegevustes, mille sooritamiseks vajab isik puude tõttu füüsilist kõrvalabi. Isiklik abistaja aitab isikut tema igapäevaelu tegevustes, nagu liikumisel, söömisel, toidu valmistamisel, riietumisel, hügieenitoimingutes, majapidamistöödes ja muudes toimingutes, milles isik vajab juhendamist või kõrvalabi.

KUHU PÖÖRDUDA

Hoolekandeosakond   

Vastuvõtt:
Esmaspäev 9.00-12.00, 13.00-17.00
Kolmapäev 9.00-12.00, 13.00-16.00
III korrus, kab. 307
Telefon: 35 69412


Varjupaigateenus

Varjupaigateenuse eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Ajutises ööbimiskohas peab olema tagatud voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.


Turvakoduteenus

Turvakoduteenuse eesmärk on tagada ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi. Esmase abi raames tuleb isikule vajaduse korral tagada kriisiabi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus ning teavitada isikut teistest abi saamise võimalustest. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.

Teenust osutatakse perioodil, mis on vajalik turvalisuse tagamiseks ja edasise elu korraldamiseks. Teenuse kättesaadavus võimaldatakse:

1. lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut;

2. täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda.

 

 

Sotsiaaltransporditeenus

 

Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

 

 

Võlanõustamisteenus

 

Võlanõustamisteenuse eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, et vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

 

KUHU PÖÖRDUDA


Vastuvõtt:
Reede 9.00-12.00
III korrus, kab. 307
Telefon: 5063798

Lapsehoiuteenus

 

Lapsehoiuteenuse eesmärk on toetada last kasvatava isiku toimetulekut või töötamist või vähendada lapse erivajadusest tulenevat hoolduskoormust. 
Просмотров: 2347 автор: admin 27 Juuli 2018 Комментарии (0) Читать дальше >>