Menü
 

 

kõik lahti | kõik kinni

 
 

 

Uudiste arhiiv
   
 

 

Sõbrad
   
 

 

 

Kuulutus
   
 

 

Täiendavad sotsiaaltoetused

 

 

 

 

 

 

TÄIENDAVAD SOTSIAALTOETUSED

Alus: Narva Linnavolikogu 14.08.2014 määrus nr 17

 

Täiendavat sotsiaaltoetust on õigus taotleda isikutel, kelle elukohaks on Eesti rahvastikuregistri andmetel Narva linn.
 

Toetuste määramise eesmärgiks on vähekindlustatud või erivajadustega inimestele hädavajalike kulutuste osaline katmine, kui isiku enda või perekonna ressursid on ammendunud ja neid kulutusi ei ole võimalik kompenseerida teiste riiklike või kohaliku omavalitsuse eelarvest rahastatavate toetustega.
 

Laste suvepuhkuse toetus on ette nähtud sotsiaalselt vähekindlustatud perekondadest lastele suvepuhkuse korraldamine. Puuetega lastele toetus eraldatakse majutuse tasustamise näol kuurorttsoonis, lastele teistest sotsiaalselt vähekindlustatud perekondadest - tuusiku kujul lastelaagrisse.
 

Jõulupakitoetus on ette nähtud kingipakina sotsiaalselt vähekindlustatud peredest lastele vanuses 2-12 aastat.
 

Elluastumistoetus on ette nähtud lapsena hoolekandeasutuses kasvanud vanemliku hoolitsuseta isikule või eestkosteperest või perekonnas hooldamiselt ellu astunud isikule, kui ta astub iseseisvasse ellu.
 

Esmakordselt kooli mineva lapse toetus on ette nähtud kingipakina sotsiaalselt vähekindlustatud peredest esmakordselt kooli minevale lastele. Toetust saavad puudega lapsed, lapsed, kelle perekonnad taotluse esitamise hetkel saavad toimetulekutoetust, riskiperedest lapsed, lasterikastest peredest lapsed.
 

Koolimineku toetus on ette nähtud lastele, kes õpivad põhikooli või gümnaasiumi 2-12. klassis ning kelle perekonnad taotluse esitamise hetkel saavad toimetulekutoetust.
 

Puudega laste toetus makstakse perekondadele, kes kasvatavad keskmise, raske või sügava puudega last.
 

Proteesitoetus on ette nähtud 18-aastastele ja vanematele inimestele, kellel on vajadus proteesi järele.
 

Transporditoetus on ette nähtud inimestele, kellel on sügav või raske puue ja kellel on raskusi liikumisega ning kesoma puudest tingituna ei saa kasutada ühistransporti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Просмотров: 1866 автор: admin 9 Marts 2018 Комментарии (0) Читать дальше >>

 

Erakorraline toetus

 

 

 

 

 

 


ERAKORRALINE TOETUS


Erakorraline toetus on ette nähtud isikutele või perekondadele, kes on ajutiselt sattunud hädaolukorda õnnetusjuhtumi, tulekahju, äkilise haigestumise või muu erakorralise olukorra tagajärjel. Toetust võivad taotleda need isikud või perekonnad, kelle netosissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui 50% kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 40% kehtivast töötasu alammäärast kuus. Sissetuleku hulka arvatakse kõik netotulud, välja arvatud riigi- või kohaliku omavalitsuse eelarvest makstavad ühekordsed sotsiaaltoetused.

 

Toetuse saamiseks esitavad abivajajad Sotsiaalabiametile vormikohase põhjendatud taotluse koos hädaolukorra tekkimist tõendavate dokumentidega. Toetuse määramiseks selgitab Sotsiaalabiameti ametnik välja abi saamiseks pöördunud isiku abivajaduse ja edastab tema poolt esitatud dokumente koos oma hinnanguga Narva Linnavalitsuse sotsiaalkomisjonile.

 

Komisjon vaatab taotluse läbi ning teeb Sotsiaalabiametile ettepaneku toetuse määramise või määramata jätmise kohta. Toetuse suurus otsustatakse igal konkreetsel juhtumil eraldi.

 

Erakorralise toetuse taotlus (pdf)

 
Просмотров: 2772 автор: admin 9 Marts 2018 Комментарии (0) Читать дальше >>

 

Puudega laste ravimitoetus

 

 

 

 

 

 

PUUDEGA LASTE RAVIMITOETUS
Puudega laste ravimitoetuse eesmärgiks on lapse puudest tingitud lisakulude osaline hüvitamine. Toetust võivad saada perekonnad, kes kasvatavad keskmise, raske või sügava puudega last.

Toetuse saamiseks peab lapse seaduslik esindaja või hooldaja (kelle perekonnas elab laps hoolduslepingu alusel) esitama Sotsiaalabiametile vormikohase taotluse koos arstliku ekspertiisi otsuse koopiaga puude raskusastme tuvastamise kohta ning lapse nimele vormistatud kulusid tõendavate dokumentidega.

 

Toetust võivad taotleda need perekonnad, kelle netosissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui 50% kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 40% kehtivast töötasu alammäärast kuus. Sissetuleku hulka arvatakse kõik netotulud, välja arvatud riigi- või kohaliku omavalitsuse eelarvest makstavad ühekordsed sotsiaaltoetused.

 

Toetust on õigustaotleda kolme kuu jooksul pärast ravimite soetamist, millega seoses toetust taotletakse.

 

Toetuse piirmäär on 40 eurot aastas.

 

Puudega laste ravimitoetuse taotlus (pdf)

 
Просмотров: 2200 автор: admin 9 Marts 2018 Комментарии (0) Читать дальше >>

 

Linnatoetus

 

 

 

 

 

 

LINNATOETUS

 

Alus: Narva Linnavolikogu 09.06.2016 määrus nr 15 "Linnatoetuse maksmise kord Narva linnas"

Linnatoetus makstakse kõigile, kes saavad:

-  vanaduspensioni;

-  töövõimetuspensioni (alates 16 a.);

-  toitjakaotuspensioni;

-  rahvapensioni;

muud liiki pensioni,

kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Narva linn.

Linnatoetus makstakse kõikidele vähenenud töövõimega isikutele (osaline või puuduv töövõime), kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Narva linn.

 

Toetus makstakse tingimusel, et taotleja on rahvastikuregistri andmetel Narva linna elanik vähemalt aasta enne toetuse taotlemist ning temale on määratud pension või temal on tuvastatud osaline või puuduv töövõime enne toetuse taotlemise aasta 1. septembrit.

 

Toetust makstakse üks kord aastas ajavahemikus 01. september - 30. november. Toetuse suurus on 20 eurot.

 

Taotlus toetuse saamiseks on vaja esitada vaid esmakordsel taotlemisel enne toetuse taotlemise aasta 1. septembrit. Toetuse saamiseks vajalike andmete muutumisest on toetuse saaja kohustatud teatama Sotsiaalabiametile enne jooksva aasta 1. septembrit.

 

Kui isik on juba saanud linnatoetuse eelmisel aastal ning tema andmeid ei muutunud, siis 2018. aastal makstakse linnatoetus automaatselt.

Vastuvõtt:


Esmaspäev: 9.00-12.00, 13.00-17.00

Teisipäev, kolmapäev, neljapäev 9.00-12.00, 13.00-16.00

Reede: 9.00-12.00, 13.00-15.00


Täiendav info:

Narva Linna Sotsiaalabiamet, Linda 4, telefon: 35 69 613, 35 69 608.


 

 

Linnatoetuse taotlus

 
Просмотров: 3110 автор: admin 9 Marts 2018 Читать дальше >>

 

Blanketid

 

 

 

 

 

 

 
Просмотров: 2280 автор: admin 9 Marts 2018 Читать дальше >>

 

Matusetoetus

 

 

 

 

 

 

Matusetoetus

Alus: Narva Linnavolikogu 25.01.2018 määrus nr 2 „Matusetoetuse määramise ja maksmise kord Narva linnas“

 

Matusetoetus on ühekordne toetus matuse korraldamise kulu osaliseks kompenseerimiseks.

1) matusekorraldaja - on füüsiline isik, kes kannab surnu matuse korraldamise kulud;

2) matuse korraldamise kulud - on surnu transportimise, tuhastamise või matmise ning leinatalituse kulud.

 

Toetust makstakse isikule, kes kannab matuse korraldamise kulu Eesti rahvastikuregistri järgi Narva linna elaniku surma korral.

 

Toetuse saamiseks peab matusekorraldaja esitama Sotsiaalabiametisse vormikohase taotluse. Lisaks taotlusele on vaja esitada järgmisi dokumente (originaal):

 

1) isikut tõendav dokument;

2) Eesti perekonnaseisuasutuses registreeritud surma tõend või välisriigis väljaantud surmatunnistus või –tõend.

 

Toetuse määramise aluseks on surnu isiku surma registreerimise kuupäev. Toetus määratakse, kui toetuse taotlus on esitatud kuue kuu jooksul surma registreerimise kuupäevast.

 

Toetus makstakse välja matusekorraldaja poolt märgitud pangakontole või tema soovil sularahas viie tööpäeva jooksul, arvates toetuse määramise otsuse tegemisest.

 

Toetuse määr on 300 eurot. Juhul, kui surma registreeriti kuni 31.12.2017 toetuse määr on 100 eurot. Toetust makstakse selleks otstarbeks riigi poolt eraldatud vahenditest ja Narva linna eelarvest.

 

 
Просмотров: 2723 автор: admin 1 Marts 2018 Читать дальше >>