Menü
 

 

kõik lahti | kõik kinni

 
 

 

Uudiste arhiiv
   
 

 

Sõbrad
   
 

 

 

Kuulutus
   
 

 

Puuetega lapse hooldajale hooldajatoetus

 

 

 

 

 

 

Puuetega lapse hooldajale hooldajatoetus

Alus: Narva Linnavolikogu 23.08.2012 määrus nr 14

Puuetega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

Puuetega lapse hooldajale hooldajatoetus makstakse 3-18-aastase raske või sügava puuetega lapse ühele vanemale, eestkostjale, hooldajale, või võõras- või kasuvanemale, kes ei tööta puuetega lapse kasvatamise tõttu. Toetust määratakse ja makstakse hooldajale, kelle enda ja kelle hooldatava elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Narva linn.
 
Toetuse saaja on kohustatud tagama hooldatavale kõrvalabi, juhendamise või järelevalve igal ööpäeval eesmärgiga toetada hooldatava toimetuleku võimet.
 
 
Toetuse taotlemiseks esitab hooldaja Sotsiaalabiametile kirjaliku vormikohase taotluse koos vajalike dokumentidega.
 
Hooldusvajaduse hindamiseks kasutab Sotsiaalabiamet hooldatava rehabilitatsiooniplaani, sotsiaalministeeriumi juhtumisplaani või teist ministeeriumi poolt kinnitatud hindamisinstrumenti. Sotsiaalabiametil on õigus hooldusvajaduse väljaselgitamiseks külastada taotleja ja hooldatava kodu ning küsitleda hooldust vajava isiku lähedasi ja kogukonna liikmeid. Vajadusel võib Sotsiaalabiamet kaasata hooldusvajaduse hindamiseks perearste ja eraeksperte või pöörduda rehabilitatsioonikomisjoni poole.
 
Hooldusvajaduse hindamise läbiviimiseks on Sotsiaalabiametil aega kuni 30 kalendripäeva alates toetuse taotluse saamisest. Hooldusvajadust ja hooldust hinnatakse vähemalt üks kord aastas.
 
 
Toetust määratakse tähtajaliselt kuni hooldatava puude raskusastme kehtivuse lõpptähtajani, hooldusvajaduse muutmise või äralangemiseni ning hooldaja ja hooldatava tähtajalise elamisloa kehtivuse lõppemiseni. Toetus määratakse iga hooldatava kohta.
 

Toetust makstakse hooldatava kehtiva puude raskusastme korral:

1) ühele hooldajale, kes ei tööta raske puudega lapse vanuses alates kolmest aastast kuni lapse täisealiseks saamiseni kasvatamise tõttu - 80 eurot.

2) ühele hooldajale, kes ei tööta sügava puudega lapse vanuses alates kolmest aastast kuni lapse täisealiseks saamiseni kasvatamise tõttu - 100 eurot.
 

 
Просмотров: 2342 автор: admin 18 September 2014 Комментарии (0) Читать дальше >>

 

Elluastumistoetus

 

 

 

 

 

 

ELLUASTUMISTOETUS
Elluastumistoetuse saamiseks esitab taotleja Sotsiaalabiametile vormikohase taotluse hiljemalt üks kuu enne iseseisvasse ellu astumist. Muid toetuse saamist põhjendavaid andmeid lisab taotlusele Sotsiaalabiameti lastekaitse osakond.
 
Toetuse määr on 255 eurot.
 

 
Просмотров: 2141 автор: admin 18 September 2014 Комментарии (0) Читать дальше >>

 

Laste suvepuhkuse toetus

 

 

 

 

 

 

LASTE SUVEPUHKUSE TOETUS

 

Alus: Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 "Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas"

Laste suvepuhkuse toetust on õigus saada järgmistel sihtrühmadel:

1) vanemliku hoolitsuseta jäänud lapsed;

2) puudega lapsed;

3) lapsed, kelle perekonnad taotluse esitamise hetkel saavad toimetulekutoetust;

4) riskiperedest lapsed (perekonnad, kes on Sotsiaalabiameti lastekaitse osakonna aktiivsel järelevalvel);

5) lasterikastest peredest lapsed (perekonnas on vähemalt neli last).

     Toetust võivad taotleda need perekonnad, kelle netosissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui 50% kehtivast töötasu alammäärast kuus. Sissetuleku hulka arvatakse kõik netotulud, välja arvatud riigi- ja või kohaliku omavalitsuse eelarvest makstavad ühekordsed sotsiaaltoetused. Riigi või linna ülalpidamisel olevate laste suhtes ei rakendata tingimust netosissetuleku kohta.

     Toetuse saamiseks esitab lapse seaduslik esindaja või hooldaja (kelle perekonnas elab laps hoolduslepingu alusel) Sotsiaalabiametisse vormikohase taotluse hiljemalt 30. maiks. Taotlusele lisatakse dokumendid, mis kinnitavad perekonna sissetulekut toetuse taotlemise hetkel ja toetuse saamise õigust.

     Vanemliku hoolitsuseta jäänud lastele toetuse eraldamiseks valmistab ette vajalikke dokumente Sotsiaalabiameti lastekaitse osakond, välja arvatud lapsed, kellel on määratud füüsilisest isikust eestkostja.

    


      Laste suvepuhkuse toetuse taotlus (pdf)

 
 
 
 

 
Просмотров: 1969 автор: admin 17 September 2014 Комментарии (0) Читать дальше >>