Menü
 

 

kõik lahti | kõik kinni

 
 

 

Uudiste arhiiv
   
 

 

Sõbrad
   
 

 

 

Kuulutus
   
 

 

Õigusalane nõustamine

 

 

 

 

 

 

ÕIGUSALANE NÕUSTAMINE
 
Teenuse eesmärgiks on õigusalase nõustamise korraldamine toimetulekuraskustes vähekindlustatud isikutele, kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Narva linn eluaseme- , tööhõive- ja toimetulekuprobleemidega seotud küsimustes.

Teenust on õigus saada isikul, kes oma majandusliku seisundi tõttu ei suuda tasuda asjatundliku õigusteenuse eest ning kes õigusabi vajamise ajal saab sotsiaaltoetusi, teenuseid või muud liiki abi Sotsiaalabiameti kaudu. Isikule on teenus tasuta.

Teenuse saamiseks pöördub abivajaja vormikohase taotlusega Sotsiaalabiametisse. Sotsiaalabiameti ametnik hindab isiku sotsiaalset staatust ja teenuse saamise vajadust. Ametnikul on õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid, millest taotlejat informeeritakse taotluse vastuvõtmisel või kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse vastuvõtmist. Kui isikul on õigus saada teenust, väljastab ametnik talle vormikohase suunamiskirja. Vajadusel on Sotsiaalabiameti ametnikel õigus omal algatusel suunata isikut õigusalasele nõustamisele suunamiskirja alusel.

Teenust osutatakse individuaalnõustamisena, lähtudes konkreetsest olukorrast, millesse isik on sattunud. Teenus sisaldab juriidilist konsultatsiooni, analüüsi ning nõustamist riigi õigusabi ja menetlusabi saamiseks.

 
Просмотров: 1579 автор: admin 19 September 2013 Комментарии (0) Читать дальше >>

 

Transporditoetus

 

 

 

 

 

 

TRANSPORDITOETUS

Alus: Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 "Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas"

Transporditoetuse eesmärgiks on invatranspordi kasutamisega või isikliku transpordi kasutamisega seotud kulude hüvitamine tervishoiu- või sotsiaalteenuste saamisel.

Toetust võivad saada sügava või raske liikumispuudega 18-aastased ja vanemad isikud, kes oma puudest tingituna ei saa kasutada ühistransporti.

Toetuse saamiseks esitab taotleja või tema seaduslik esindaja Sotsiaalabiametile järgmised dokumendid:
vormikohase taotlus;
kulude tõendavad originaaldokumendid, mis seotud invatranspordi või isikliku transpordi kasutamisega tervishoiu- või sotsiaalteenuste saamisel. Isikliku sõiduauto kütusekulud hüvitatakse kütuse tšeki alusel (kütuse ostmist tõendav dokument võib erineda sõiduperioodist kuni 3 päeva).
tervishoiu- või sotsiaalteenuste saamist tõendavad dokumendid.

Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul pärast invatransporditeenuse kasutamist.

Toetuse piirmäär on 80 eurot aastas.

 

 

 
Просмотров: 1736 автор: admin 18 September 2013 Комментарии (0) Читать дальше >>

 

Proteesitoetus

 

 

 

 

 

 

PROTEESITOETUS

Alus: Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 "Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas"

Proteesitoetuse eesmärgiks on proteesi (välja arvatud hambaproteesid) soetamisega seotud kulude osaline hüvitamine.

Toetust võivad saada 18-aastased ja vanemad isikud, kellel on vajadus proteesi järele.

Toetuse saamiseks esitab taotleja või tema seaduslik esindaja Sotsiaalabiametile vormikohane taotlus koos proteesi soetamist tõendavate kuludokumentidega või proteesi müügiga tegeleva asutuse poolt esitatud arvega taotleja nimele.

Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul pärast proteesi soetamist.

Toetuse piirmäär on 50 eurot aastas.

 
Proteesitoetuse taotlus
 

 
Просмотров: 1566 автор: admin 18 September 2013 Комментарии (0) Читать дальше >>