Menü
 

 

kõik lahti | kõik kinni

 
 

 

Uudiste arhiiv
   
 

 

Sõbrad
   
 

 

 

Kuulutus
   
 

 

Puuetega laste täiendavad sotsiaaltoetused

 

 

 

 

 

 

Puuetega laste abivahendite toetuse, sõidutoetuse ja rehabilitatsioonitoetuse taotlemine

Vastavalt Narva Linnavolikogu 23.08.2012 määruse nr. 14 §11 puuetega laste hooldajatoetuse rahavahendite ülejääki võib kasutada keskmise, raske või sügava puudega lastele abivahendite toetuse, sõidutoetus ja rehabilitatsioonitoetuse maksmiseks. Toetusi makstakse puuetega laste hooldajatoetuse rahavahendite ülejäägi olemasolul.

 

 

Abivahendite toetuse, sõidutoetuse ja rehabilitatsioonitoetuse mõisted, piirmäärad ja nende saamise õigustatud isikud

Abivahendite toetuson abivahenditega soetamisega seotud kulude osaliseks hüvitamiseks ettenähtud toetus. Abivahenditeks loetakse antud korra mõttes inhalaatorid ning Sotsiaalministri 14.12.2000 a määruse 79 lisades 1 ja 2 märgitud abivahendid. Toetuse piirmäär on 70 eurot  aastas. Toetust on õigus saada keskmise, raske ja sügava puudega lastel.

Sõidutoetus on eriarsti külastamise, taastusravi või rehabilitatsiooniga seotud sõidukulude osaliseks hüvitamiseks ettenähtud toetus. Sõidukulusid hüvitatakse ainult väljapoole Narvat sõidu puhul. Toetuse piirmäär on kuni 50 eurot aastas. Toetust on õigus saada keskmise, raske ja sügava puuetega lastel.

Rehabilitatsioonitoetus on rehabilitatsiooniteenuste saamisega seotud kulude osaliseks hüvitamiseks ettenähtud toetus. Toetust on võimalik taotleda vaid peale vastava teenuse saamist rehabilitatsiooniplaani alusel. Rehabilitatsiooniteenusteks loetakse antud korra mõttes logopeedi teenus, füsioteraapia, eripedagoogi teenus, tegevusteraapia, psühholoogi teenus ja sotsiaalnõustamine. Toetuse piirmäär on 195 eurot aastas. Toetust on õigus saada keskmise puudega lastel.

 

 

Abivahendite toetuse, sõidutoetuse ja rehabilitatsioonitoetuse taotlemine

Toetuse taotlemiseks peab lapse seaduslik esindaja esitama Sotsiaalabiametile:

 

- vormikohase taotluse (lisa 2),

- arstliku ekspertiisi otsuse koopia ja rehabilitatsiooniplaani koopia, 

- dokumendid, mis tõendavad hüvitamisele kuuluvad kulud, ehk dokumendid, kus on nimetatud abivahendite soetamiseks ja/või rehabilitatsiooniteenuse saamiseks ja/või väljapoole Narvat sõiduks kantud kulud.

Abivahendite toetuse taotlemisel tuleb esitada ka arstitõendi, mis kinnitab abivahendites vajaduse. Kuludokumentideks loetakse müügitšekk, arve ning sõidupiletid.

 

Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul pärast kulu kandmist, millega seoses toetust taotletakse.

Sotsiaalabiametil on õigus nõuda taotlejalt muid täiendavaid andmeid, dokumente või selgitusi taotluses esitatud andmete õigsuse tõendamiseks.

Sotsiaalabiamet võtab vastu otsuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta 10 tööpäeva jooksul taotluse läbivaatamiseks vajalike dokumentide ja andmete esitamise päeva alates.

Taotluse puuduste või täiendavate andmete, dokumente või selgitusi esitamise vajaduse kohta taotleja informeeritakse taotluse vastuvõtmisel või kirjalikult 10 tööpäeva jooksul pärast taotluse vastuvõtmist.

 

Taotlus võib jätta rahuldamata, kui määratud tähtajaks ei ole esitatud täiendavalt nõutud andmeid, dokumente või ei ole antud selgitusi.

 
Просмотров: 1890 автор: admin 12 Veebruar 2013 Комментарии (0) Читать дальше >>