Menü
 

 

kõik lahti | kõik kinni

 
 

 

Uudiste arhiiv
   
 

 

Sõbrad
   
 

 

 

Kuulutus
   
 

 

Sotsiaaltöö osakond

 

 

 

 

 

 

SOTSIAALTÖÖ OSAKOND

Vastuvõtt:
E 9.00-17.30
T,K,N 9.00-16.00
IV korrus, kab. 409-411

Sihtgrupp: töötud, vanurid, puudega inimesed, puudega lastega perekonnad, vabanenud ja teised sotsiaalabi vajavad isikud.


Sotsiaaltöö osakonna spetsialistid menetlevad, määravad ja maksavad toimetulekutoetusi ning täiendavat toetusi.
Sotsiaaltöö osakond jaguneb:
- esmane vastuvõtt
- igakuine toimetulekutoetuse määramine
 
Spetsialisti esmane vastuvõtt
tel. 35 6 94 32
- toimetulekutoetuse tingimused ja võimalused
- vajalike dokumentide vormistamine ja registreerimine
- Sotsiaalabiameti arvele võtmine
 
Igakuiste toimetulekutoetuse määramine
tel. 35 6 94 39, 35 6 97 39, 35 6 96 13
- edaspidine toimetulekutoetuse määramine
- kodukülastuse teostamine
- sotsiaalnõustamine 
 
Taotleda toetust või sotsiaalteenuste osutamist võivad:
 • isikud, kes saavad toimetulekutoetust,

 • pere, kus on puudega laps,

 • puudega isik,

 • vanurid,

 • isikud ja lastega perekonnad, kes tunnevad vajadust igapäevaelu probleemide lahendamisel kaasaaitamise järel (lasterikkad perekonnad),

 • kodutud,

 • kinnipidamiskohtadest vabanenud isikud,

 • teised isikud, kes on sotsiaalse komisjoni otsusega tunnistatud abivajajateks.

Juhul kui, toetust saadakse või teenus osutatakse valede andmete alusel, siis taotleja tagastab saadud toetust seadusega ettenähtud korras.


 
Просмотров: 2581 автор: admin 5 Jaanuar 2011 Читать дальше >>

 

Toimetulekutoetus

 

 

 

 

 

 

TOIMETULEKUTOETUS
Toimetulekutoetuse määramise aluseks on
 

Toimetulekutoetust on õigus taotleda üksi elaval isikul või perekonnal, kes on Eesti Vabariigi kodanikud või omavad kehtivat elamisluba ja kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistris määratletud Narva linn.

Toimetulekutoetust on õigus saada isikul ja perekonnal, kelle kuu nettosissetulek elukohaga seotud kulude maksmise pärast on alla kehtestatud toimetulekupiiri.
Alates 01.01.2016 toimetulekupiir on 130 eurot  esimese pereliikmele ja iga lapsele ning 104 eurot  igale  täiskasvanule järgnevale pereliikmele.


Toetuse taotlemise kord:

Toimetulekutoetust on õigus taotleda üksi elaval isikul või perekonnal, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistris määratletud Narva linn.

Toimetulekutoetuse taotleja peab pöörduma jooksval kuul sotsiaaltöö osakonda aadressil: Linda 4, 4 korrus, kabinet 409, 410 ja 411


Vastuvõtt:
E 9.00-12.00, 13.00-17.00
K 9.00-12.00, 13.00-16.00

hiljemalt 20. kuupäevaks, esitama toimetulekutoetuse saamise taotlust (vormikohane avaldus) ja järgmiseid dokumente ning nende koopiaid:

 • isikut tõendav dokument;

 • eluruumi omadiõigust tõendav dokument;

 • jooksval kuul tasumisele kuuluvaid eluruumi alalisi kulusid;
 • Töötukassa poolt välja antud arvele võtmise otsus ning igakuine pöördumise teatis;
 • laste sünnitunnistus;
 • perekonnanime/nime muutmise tunnistus;

 • töövõimetuse tuvastamise otsus;

 • töötavate inimeste puhul-tõend, kus on märgatud bruttosissetulek, maksude ja makstavate alimentide suurus;

 • tööleping või tööturuametist välja antud dokument, mis tõendab töötustaatust;
 • abielu-või lahutamise tunnistus, abikaasa surmatunnistus;

 • kohtuotsus alimentide maksmise kohta;
 • õiend alimendi saamise või mittesaamise kohta;
 • rehabilitatsiooniplaan;
 • otsus hooldaja määramise kohta;

 • kohtuotsus vanemlike õiguste äravõtmise kohta;

 • vabastamise tõend;

 • tõend õppeasutusest;

 • kohtuotsus – kui perekonnas on keegi vanglas;

 • kõikide perekonna liikmete väljavõtted kõikidest olemasolevatest pangaarvetest.

Võivad olla vajalikud ka teised dokumendid ja koopiad, kuna iga perekond uuritakse individuaalselt.


Toimetulekutoetuse esmakordsel taotlemisel esitab taotleja kirjaliku loetelu, milles on nimetatud järgmised taotleja enda ja tema perekonna kasutuses või omandis olevad esemed:

 • kinnisasjad ja vallasasjadest eluruumid

 • sõidukid liiklusseaduse tähenduses

 • väärtpaberid väärtpaberituru seaduse tähenduses

Toimetulekutoetuse arvestamise aluseks on isiku või perekonna eelmise kuu nettosissetulek.

Toimetulekutoetuse arvestamisel ei arvata üksi elava isiku või perekonna sissetulekute hulka:

 • ühekordseid toetusi, mida on üksi elavale isikule, perekonnale või selle liikmetele makstud riigi- või kohaliku eelarve vahenditest;
 • puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstavaid toetusi, välja arvatud puudega vanema toetus ja hooldajatoetus;
 • riigi tagatisel antud õppelaenu;
 • tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel makstavat stipendiumi ning sõidu- ja majutustoetust.
 • õppetoetuste ja õppelaenu seaduse alusel makstud vajaduspõhist õppetoetust.

Toimetulekutoetuse määramisel loetakse perekonna koosseisu perekonnast ajutiselt eemalviibivad Eesti Vabariigi riiklike või Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljaantud koolituslubasid omavate õppeasutuste päevases õppevormis õppivad õpilased ja üliõpilased juhul, kui nende rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressiandmed langevad kokku perekonna elukoha aadressiandmetega.


Õpilasel ja üliõpilasel, kelle elukoha aadressiandmed ei lange kokku perekonnaliikmete elukoha aadressiandmetega, on õigus saada toimetulekutoetust oma rahvastikuregistrijärgse elukoha valla- või linnavalitsusest, kui tema perekond oli toimetulekutoetuse saaja eelmisel kuul.
 
Alalise eluasemega seotud alalised kulud võetakse toimetulekutoetuse määramisel arvesse eluruumi normpinna ulatuses.
Normpinnaks loetakse 18 m2 üldpinda pereliikme kohta ja täiendavalt 15 m2 perekonna kohta. Juhul, kui korteri tubade arv võrdub seal alaliselt elavate elanike arvuga, kuid korteri üldpind on normpinnast suurem, võetakse aluseks korteri üldpind. Kui korteri üldpind on normpinnast väiksem, võetakse aluseks tegelik pind. Eluruumis üksinda elavatele pensionäridele võib toimetulekutoetuse määramisel arvestada normpinnaks kuni 51 m2.


Toimetulekutoetuse määramisel arvestatakse eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normi ning piirmäärade ulatuses järgmised jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud:

 • tegelik korteriüür või hooldustasu;

 • kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus;

 • tarbitud vee ja kanalisatsiooniteenuste maksumus;

 • tarbitud elektrienergia maksumus;

 • tarbitud majapidamisgaasi maksumus;

 • maamaksukulud, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind;

 • hoonekindlustuse kulud, mis on arvestatud kasutatavale eluruumile.

 • tegelik olmejäätmete veotasu.
Toimetulekutoetuse suurus arvutatakse järgmise valemi järgi:
TT=(EK+TP)-S,
kusjuures TT - toimetulekutoetus,
EK - eluasemekulud kulude piirmäärade ja normpinna ulatuses,
TP - perekonna arvestuslik toimetulekupiir,
S - perekonna sissetulek (tulud).
Eluruumi alaliste kulude tasumisel varem tekkinud võlgnevust ei arvata toimetulekutoetuse määramisel jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluruumi alaliste kulude hulka ja see ei kuulu katmisele toimetulekutoetuse vahenditest.


Toimetulekutoetuse määramine ja maksmine


Toimetulekutoetusе määratakse jooksvaks kuuks. Eelnevate kuude eest toimetulekutoetust tagasiulatuvalt ei määrata.


Toimetulekutoetus määratakse viie tööpäeva jooksul pärast kõigi dokumentide esitamist sellises suuruses, et üksi elaval isikul või perekonnal oleks koos perekonnaliikmete sissetulekutega tagatud sissetulek toimetulekupiiri ulatuses ja eluruumi või elamispinna alaliste kulude tasumine. Üksikisiku või perekonna poolt jooksval kuul tehtud muid kulutusi toimetulekutoetuse määramisel arvesse ei võeta.


Toimetulekutoetuse määramisel osutab valla- või linnavalitsus toimetulekutoetuse taotlejale ja tema abivajavatele perekonnaliikmetele sotsiaalnõustamise teenust.


Valla- või linnavalitsus võib jätta toimetulekutoetuse määramata:

 1. töövõimelisele 18-aastasele kuni vanaduspensioniealisele isikule, kes ei tööta ega õpi ja on rohkem kui ühel korral ilma mõjuva põhjuseta keeldunud pakutud sobivast tööst või osalemast tööturuteenuses või valla- või linnavalitsuse korraldatavates iseseisvale toimetulekule suunatud sotsiaalteenustes või õppeprotsessis;

 2. isikule, kellel endal või kelle eestkostetaval on õigus elatist saada, kuid kes keeldub elatise saamise kohta dokumenti esitamast või elatist sisse nõudmast;

 3. kui valla- või linnavalitsuse vastav komisjon leiab, et toimetulekutoetuse taotleja või tema perekonna kasutuses või omandis olevad vallas- ja kinnisasjad tagavad temale või perekonnale toimetulekuks piisavad elatusvahendid.

Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot ulatuses. Nimetatud täiendavat sotsiaaltoetust maksab koos toimetulekutoetusega valla- või linnavalitsus riigieelarvest eraldatud vahenditest.

 
Просмотров: 2809 автор: admin 5 Jaanuar 2011 Читать дальше >>