Menü
 

 

kõik lahti | kõik kinni

 
 

 

Uudiste arhiiv
   
 

 

Sõbrad
   
 

 

 

Kuulutus
   
 

 

Vajaduspõhine peretoetus

 

 

 

 

 

 

VAJADUSPÕHINE PERETOETUS

Taotlusi vajaduspõhise peretoetuse saamiseks on võimalik kohalikele omavalitsustele esitada alates 1. detsembrist 2014. Toetust hakatakse välja maksma alates 1. jaanuarist 2015.

Vajaduspõhise peretoetuse taotlemist, määramist ja maksmist reguleerib sotsiaalhoolekande seadus.

Toetuse taotleja (ehk isik, kellele makstakse perekonna liikmete hulka kuuluva lapse või laste eest riiklike peretoetuste seaduse alusel lapsetoetust), esitab vajaduspõhise peretoetuse saamiseks avalduse hiljemalt kuu viimaseks tööpäevaks.

Vajaduspõhise peretoetuse taotlemiseks tuleb pöörduda:

Linda 4, 4 korrus; kab. nr 409, 410, 411 Tel: 35 69 432

Vastuvõtuaeg:

Esmaspäev 09.00 - 12.00; 13.00 - 17.00 

Kolmapäev 09.00-12.00; 13.00 - 16.00

 

Vastavalt 2016. aasta riigieelarve seadusele on vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 2016. aastal:  

· perekonna esimesele liikmele 358 eurot kuus.

· igale järgnevale vähemalt 14-aastasele perekonnaliikmele on vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 179,00 eurot kuus.

· igale alla 14-aastasele perekonnaliikmele 107,40 eurot kuus.

Vajaduspõhise peretoetuse suurus on alates 1. jaanuarist 2015 45,00 eurot kuus ühe lapsega perele ja 90,00 eurot kuus kahe ja enama lapsega perele.

Vajaduspõhise peretoetuse arvestamisel ei arvata perekonna sissetulekute hulka:

1. ühekordseid toetusi, mida on üksi elavale isikule, perekonnale või selle liikmetele makstud riigi- või kohaliku eelarve vahenditest;

2. puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstavaid toetusi, välja arvatud puudega vanema toetus;

3. riigi tagatisel antud õppelaenu;

4. tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel makstavat stipendiumi ning sõidu- ja majutustoetust;

5. õppetoetuste ja õppelaenu seaduse alusel makstud vajaduspõhist õppetoetust;

6. riiklike peretoetuste seaduse alusel makstavat kolmanda ja järgneva lapse lapsetoetust kahe lapsetoetuse määra  ulatuses iga nimetatud lapsetoetust saava lapse kohta;

7. vajaduspõhist peretoetust.

Vajaduspõhise peretoetuse vormistamiseks vajalikud dokumendid

Vajaduspõhise peretoetuse taotlemiseks esitatakse avaldus, milles märgitakse ära perekonnaliikmete nimed ja nende isikukoodid või sünniajad.

Avaldusele tuleb lisada dokumendid, mis tõendavad perekonnaliikmete avalduse esitamisele eelnenud kolmel kuul saadud netosissetulekut ja makstud elatise suurust.

Võivad olla vajalikud ka teised dokumendid ja koopiad, kuna iga perekond uuritakse individuaalselt.

Valla- või linnavalitsus võib jätta vajaduspõhise peretoetus määramata, kui vajaduspõhise peretoetuse taotlejal või tema eestkostetaval on õigus elatist saada, kuid elatise saamise kohta ei esitata dokumenti või elatise sissenõudmisest keeldutakse.

Toetuse andmisest keeldumise otsus tehakse isikule teatavaks kirjalikus vormis viie tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast.

Vaidlustamine

Valla- või linnavalitsuse tehtud otsusega mittenõustumise korral on taotlejal õigus esitada vaie maavanemale
Другие новости

  • Vajaduspõhine peretoetus
  • Vajaduspõhine peretoetus
  • Toimetulekutoetus
  • Blanketid
  • Sünnitoetus

  •  
    Просмотров: 1706 Автор: admin 8 Veebruar 2016 Комментарии (0)