Menü
 

 

kõik lahti | kõik kinni

 
 

 

Uudiste arhiiv
   
 

 

Sõbrad
   
 

 

 

Kuulutus
   
 

 

Elluastumistoetus

 

 

 

 

 

 

ELLUASTUMISTOETUS
Elluastumistoetuse saamiseks esitab taotleja Sotsiaalabiametile vormikohase taotluse hiljemalt üks kuu enne iseseisvasse ellu astumist. Muid toetuse saamist põhjendavaid andmeid lisab taotlusele Sotsiaalabiameti lastekaitse osakond.
 
Toetuse määr on 255 eurot.
 

 
Просмотров: 1624 автор: admin 18 September 2014 Комментарии (0) Читать дальше >>

 

Laste suvepuhkuse toetus

 

 

 

 

 

 

LASTE SUVEPUHKUSE TOETUS

 

Alus: Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 "Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas"

Laste suvepuhkuse toetust on õigus saada järgmistel sihtrühmadel:

1) vanemliku hoolitsuseta jäänud lapsed;

2) puudega lapsed;

3) lapsed, kelle perekonnad taotluse esitamise hetkel saavad toimetulekutoetust;

4) riskiperedest lapsed (perekonnad, kes on Sotsiaalabiameti lastekaitse osakonna aktiivsel järelevalvel);

5) lasterikastest peredest lapsed (perekonnas on vähemalt neli last).

     Toetust võivad taotleda need perekonnad, kelle netosissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui 50% kehtivast töötasu alammäärast kuus. Sissetuleku hulka arvatakse kõik netotulud, välja arvatud riigi- ja või kohaliku omavalitsuse eelarvest makstavad ühekordsed sotsiaaltoetused. Riigi või linna ülalpidamisel olevate laste suhtes ei rakendata tingimust netosissetuleku kohta.

     Toetuse saamiseks esitab lapse seaduslik esindaja või hooldaja (kelle perekonnas elab laps hoolduslepingu alusel) Sotsiaalabiametisse vormikohase taotluse hiljemalt 30. maiks. Taotlusele lisatakse dokumendid, mis kinnitavad perekonna sissetulekut toetuse taotlemise hetkel ja toetuse saamise õigust.

     Vanemliku hoolitsuseta jäänud lastele toetuse eraldamiseks valmistab ette vajalikke dokumente Sotsiaalabiameti lastekaitse osakond, välja arvatud lapsed, kellel on määratud füüsilisest isikust eestkostja.

    


      Laste suvepuhkuse toetuse taotlus (pdf)

 
 
 
 

 
Просмотров: 1535 автор: admin 17 September 2014 Комментарии (0) Читать дальше >>

 

Täiendavad sotsiaaltoetused

 

 

 

 

 

 

TÄIENDAVAD SOTSIAALTOETUSED

Alus: Narva Linnavolikogu 14.08.2014 määrus nr 17

 

Täiendavat sotsiaaltoetust on õigus taotleda isikutel, kelle elukohaks on Eesti rahvastikuregistri andmetel Narva linn.
 

Toetuste määramise eesmärgiks on vähekindlustatud või erivajadustega inimestele hädavajalike kulutuste osaline katmine, kui isiku enda või perekonna ressursid on ammendunud ja neid kulutusi ei ole võimalik kompenseerida teiste riiklike või kohaliku omavalitsuse eelarvest rahastatavate toetustega.
 

Laste suvepuhkuse toetus on ette nähtud sotsiaalselt vähekindlustatud perekondadest lastele suvepuhkuse korraldamine. Puuetega lastele toetus eraldatakse majutuse tasustamise näol kuurorttsoonis, lastele teistest sotsiaalselt vähekindlustatud perekondadest - tuusiku kujul lastelaagrisse.
 

Jõulupakitoetus on ette nähtud kingipakina sotsiaalselt vähekindlustatud peredest lastele vanuses 2-12 aastat.
 

Elluastumistoetus on ette nähtud lapsena hoolekandeasutuses kasvanud vanemliku hoolitsuseta isikule või eestkosteperest või perekonnas hooldamiselt ellu astunud isikule, kui ta astub iseseisvasse ellu.
 

Esmakordselt kooli mineva lapse toetus on ette nähtud kingipakina sotsiaalselt vähekindlustatud peredest esmakordselt kooli minevale lastele. Toetust saavad puudega lapsed, lapsed, kelle perekonnad taotluse esitamise hetkel saavad toimetulekutoetust, riskiperedest lapsed, lasterikastest peredest lapsed.
 

 

Puudega laste toetus makstakse perekondadele, kes kasvatavad keskmise, raske või sügava puudega last.
 

Proteesitoetus on ette nähtud 18-aastastele ja vanematele inimestele, kellel on vajadus proteesi järele.
 

Transporditoetus on ette nähtud inimestele, kellel on sügav või raske puue ja kellel on raskusi liikumisega ning kesoma puudest tingituna ei saa kasutada ühistransporti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Просмотров: 1415 автор: admin 17 September 2014 Комментарии (0) Читать дальше >>

 

Õigusalane nõustamine

 

 

 

 

 

 

ÕIGUSALANE NÕUSTAMINE
 
Teenuse eesmärgiks on õigusalase nõustamise korraldamine toimetulekuraskustes vähekindlustatud isikutele, kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Narva linn eluaseme- , tööhõive- ja toimetulekuprobleemidega seotud küsimustes.

Teenust on õigus saada isikul, kes oma majandusliku seisundi tõttu ei suuda tasuda asjatundliku õigusteenuse eest ning kes õigusabi vajamise ajal saab sotsiaaltoetusi, teenuseid või muud liiki abi Sotsiaalabiameti kaudu. Isikule on teenus tasuta.

Teenuse saamiseks pöördub abivajaja vormikohase taotlusega Sotsiaalabiametisse. Sotsiaalabiameti ametnik hindab isiku sotsiaalset staatust ja teenuse saamise vajadust. Ametnikul on õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid, millest taotlejat informeeritakse taotluse vastuvõtmisel või kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse vastuvõtmist. Kui isikul on õigus saada teenust, väljastab ametnik talle vormikohase suunamiskirja. Vajadusel on Sotsiaalabiameti ametnikel õigus omal algatusel suunata isikut õigusalasele nõustamisele suunamiskirja alusel.

Teenust osutatakse individuaalnõustamisena, lähtudes konkreetsest olukorrast, millesse isik on sattunud. Teenus sisaldab juriidilist konsultatsiooni, analüüsi ning nõustamist riigi õigusabi ja menetlusabi saamiseks.

 
Просмотров: 1622 автор: admin 19 September 2013 Комментарии (0) Читать дальше >>

 

Transporditoetus

 

 

 

 

 

 

TRANSPORDITOETUS

Alus: Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 "Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas"

Transporditoetuse eesmärgiks on invatranspordi kasutamisega või isikliku transpordi kasutamisega seotud kulude hüvitamine tervishoiu- või sotsiaalteenuste saamisel.

Toetust võivad saada sügava või raske liikumispuudega 18-aastased ja vanemad isikud, kes oma puudest tingituna ei saa kasutada ühistransporti.

Toetuse saamiseks esitab taotleja või tema seaduslik esindaja Sotsiaalabiametile järgmised dokumendid:
vormikohase taotlus;
kulude tõendavad originaaldokumendid, mis seotud invatranspordi või isikliku transpordi kasutamisega tervishoiu- või sotsiaalteenuste saamisel. Isikliku sõiduauto kütusekulud hüvitatakse kütuse tšeki alusel (kütuse ostmist tõendav dokument võib erineda sõiduperioodist kuni 3 päeva).
tervishoiu- või sotsiaalteenuste saamist tõendavad dokumendid.

Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul pärast invatransporditeenuse kasutamist.

Toetuse piirmäär on 80 eurot aastas.

 

 

 
Просмотров: 1789 автор: admin 18 September 2013 Комментарии (0) Читать дальше >>

 

Proteesitoetus

 

 

 

 

 

 

PROTEESITOETUS

Alus: Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 "Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas"

Proteesitoetuse eesmärgiks on proteesi (välja arvatud hambaproteesid) soetamisega seotud kulude osaline hüvitamine.

Toetust võivad saada 18-aastased ja vanemad isikud, kellel on vajadus proteesi järele.

Toetuse saamiseks esitab taotleja või tema seaduslik esindaja Sotsiaalabiametile vormikohane taotlus koos proteesi soetamist tõendavate kuludokumentidega või proteesi müügiga tegeleva asutuse poolt esitatud arvega taotleja nimele.

Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul pärast proteesi soetamist.

Toetuse piirmäär on 50 eurot aastas.

 
Proteesitoetuse taotlus
 

 
Просмотров: 1620 автор: admin 18 September 2013 Комментарии (0) Читать дальше >>

 

Vajaduspõhine peretoetus

 

 

 

 

 

 

VAJADUSPÕHINE PERETOETUS

Taotlusi vajaduspõhise peretoetuse saamiseks on võimalik kohalikele omavalitsustele esitada alates 1. juunist 2013. Toetust hakatakse välja maksma alates 1. juulist 2013.


Vajaduspõhise peretoetuse taotlemist, määramist ja maksmist reguleerib sotsiaalhoolekande seadus.


Toetuse taotleja (ehk isik, kellele makstakse perekonna liikmete hulka kuuluva lapse või laste eest riiklike peretoetuste seaduse alusel lapsetoetust), esitab vajaduspõhise peretoetuse saamiseks avalduse hiljemalt kuu viimaseks tööpäevaks.


Vajaduspõhise peretoetuse taotlemiseks tuleb pöörduda:

Linda 4, 3 korrus, kabinet №1; Tel: 35 69 432

Vastuvõtuaeg:

Esmaspäev 09.00-17.30;

Teisipäev-neljapäev 09.00-16.00;

Lõuna 12.00-13.00

Reedel vastuvõtu ei ole


Vastavalt 2013. aasta riigieelarve seadusele on vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 2013. aastal:

· perekonna esimesele liikmele 280 eurot kuus.

· igale järgnevale vähemalt 14-aastasele perekonnaliikmele on vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 140 eurot kuus

· igale alla 14-aastasele perekonnaliikmele 84 eurot kuus.


Vajaduspõhise peretoetuse suurus on alates 1. juulist 2013 kuni 2014. aasta lõpuni 9,59 eurot kuus ühe lapsega perele ja 19,18 eurot kuus kahe ja enama lapsega perele.


Vajaduspõhise peretoetuse arvestamisel ei arvata perekonna sissetulekute hulka:

1. ühekordseid toetusi, mida on üksi elavale isikule, perekonnale või selle liikmetele makstud riigi- või kohaliku eelarve vahenditest;

2. puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstavaid toetusi, välja arvatud puudega vanema toetus;

3. riigi tagatisel antud õppelaenu;

4. tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel makstavat stipendiumi ning sõidu- ja majutustoetust;

5. õppetoetuste ja õppelaenu seaduse alusel makstud vajaduspõhist õppetoetust;

6. riiklike peretoetuste seaduse alusel makstavat kolmanda ja järgneva lapse lapsetoetust kahe lapsetoetuse määra (st 19,18 euro) ulatuses iga nimetatud lapsetoetust saava lapse kohta;

7. vajaduspõhist peretoetust.


Vajaduspõhise peretoetuse taotlemiseks esitatakse avaldus, milles märgitakse ära perekonnaliikmete nimed ja nende isikukoodid või sünniajad.


Vajaduspõhise peretoetuse vormistamiseks vajalikud dokumentid


Vajaduspõhise peretoetuse taotlemiseks esitatakse avaldus, milles märgitakse ära perekonnaliikmete nimed ja nende isikukoodid või sünniajad.

Avaldusele tuleb lisada dokumendid, mis tõendavad perekonnaliikmete avalduse esitamisele eelnenud kolmel kuul saadud netosissetulekut ja makstud elatise suurust.

Võivad olla vajalikud ka teised dokumendid ja koopiad, kuna iga perekond uuritakse individuaalselt.

NB! Perede puhul, kus on põhikooli lõpetanud 16-aastane laps, võib taotuse esitamise korral septembrikuus otsuse tegemine võtta kauem aega, sest eelnevalt on vaja saada andmed lapse õppimise jätkamise ning sellega seonduvalt lapsetoetuse saamise kohta.

Valla- või linnavalitsus võib jätta vajaduspõhise peretoetus määramata, kui vajaduspõhise peretoetuse taotlejal või tema eestkostetaval on õigus elatist saada, kuid elatise saamise kohta ei esitata dokumenti või elatise sissenõudmisest keeldutakse.

Toetuse andmisest keeldumise otsus tehakse isikule teatavaks kirjalikus vormis viie tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast.


Vaidlustamine

Valla- või linnavalitsuse tehtud otsusega mittenõustumise korral on taotlejal õigus esitada vaie maavanemale.
 

 

 

 

 
Просмотров: 1717 автор: admin 22 Mai 2013 Комментарии (0) Читать дальше >>

 

Vajaduspõhine peretoetus

 

 

 

 

 

 

Vajaduspõhine peretoetus

Vajaduspõhine peretoetus on toetus, mida makstakse allpool vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri elavatele lastega perekondadele. Vajaduspõhist peretoetust määrab ja maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest.

Taotlusi vajaduspõhise peretoetuse saamiseks on võimalik kohalikele omavalitsustele esitada alates 1. juunist 2013. Toetust hakatakse välja maksma alates 1. juulist 2013.
Rohkem edasi...

 
Просмотров: 1908 автор: admin 25 Aprill 2013 Комментарии (0) Читать дальше >>

 

Koolimineku toetus

 

 

 

 

 

 

KOOLIMINEKU TOETUS


Koolimineku toetuse saamiseks peab lapse seaduslik esindaja esitama Sotsiaalabiametile vormikohase taotluse ajavahemikus 01.august - 20. august. Taotlusele on vaja lisada koolis või gümnaasiumis õppimist tõendavat dokumenti.
 

 
Просмотров: 1840 автор: admin 24 Aprill 2013 Комментарии (0) Читать дальше >>

 

Esmakordselt kooli mineva lapse toetus

 

 

 

 

 

 

ESMAKORDSELT KOOLI MINEVA LAPSE TOETUS

Esmakordselt kooli mineva lapse toetust on õigus saada järgmistel sihtrühmadel:
 

1)      puudega lapsed;

2)      lapsed, kelle perekonnad taotluse esitamise hetkel saavad toimetulekutoetust;

3)      riskiperedest lapsed (perekonnad, mis on Sotsiaalabiameti lastekaitse osakonna aktiivsel järelevalvel);

4)      lasterikastest peredest lapsed (perekonnas on vähemalt neli last).
 
Toetuse määramise aluseks on lapse seadusliku esindaja või hooldaja (kelle perekonnas elab laps hoolduslepingu alusel) vormikohane taotlus, mis esitatakse Sotsiaalabiametile ajavahemikus 01. juuli – 30. juuli.
 
 
Kingipakid väljastatakse hiljemalt 31. augustiks.
 
 
Kingipaki saamist kinnitab lapse seaduslik esindaja oma allkirjaga.
 
 
 

 

Esmakordselt kooli mineva lapse toetuse taotlus (pdf)

 

 
Просмотров: 1861 автор: admin 24 Aprill 2013 Комментарии (0) Читать дальше >>