Menü
 

 

kõik lahti | kõik kinni

 
 

 

Uudiste arhiiv
   
 

 

Sõbrad
   
 

 

 

Kuulutus
   
 

 

Matusetoetus

 

 

 

 

 

 

Matusetoetus

Alus: Narva Linnavolikogu 25.01.2018 määrus nr 2 „Matusetoetuse määramise ja maksmise kord Narva linnas“

 

Matusetoetus on ühekordne toetus matuse korraldamise kulu osaliseks kompenseerimiseks.

1) matusekorraldaja - on füüsiline isik, kes kannab surnu matuse korraldamise kulud;

2) matuse korraldamise kulud - on surnu transportimise, tuhastamise või matmise ning leinatalituse kulud.

 

Toetust makstakse isikule, kes kannab matuse korraldamise kulu Eesti rahvastikuregistri järgi Narva linna elaniku surma korral.

 

Toetuse saamiseks peab matusekorraldaja esitama Sotsiaalabiametisse vormikohase taotluse. Lisaks taotlusele on vaja esitada järgmisi dokumente (originaal):

 

1) isikut tõendav dokument;

2) Eesti perekonnaseisuasutuses registreeritud surma tõend või välisriigis väljaantud surmatunnistus või –tõend.

 

Toetuse määramise aluseks on surnu isiku surma registreerimise kuupäev. Toetus määratakse, kui toetuse taotlus on esitatud kuue kuu jooksul surma registreerimise kuupäevast.

 

Toetus makstakse välja matusekorraldaja poolt märgitud pangakontole või tema soovil sularahas viie tööpäeva jooksul, arvates toetuse määramise otsuse tegemisest.

 

Toetuse määr on 300 eurot. Juhul, kui surma registreeriti kuni 31.12.2017 toetuse määr on 100 eurot. Toetust makstakse selleks otstarbeks riigi poolt eraldatud vahenditest ja Narva linna eelarvest.

 

 
Просмотров: 2430 автор: admin 1 Marts 2018 Читать дальше >>

 

Sotsiaalnõustamine

 

 

 

 

 

 

SOTSIAALNÕUSTAMINE

Sotsiaalnõustamine on sotsiaalteenus, mis on suunatud Narva linnas elavatele isikutele või perekondadele, kelle iseseisev toimetulek argielus on sotsiaalsete, majanduslike, tervislike või psühholoogiliste tegurite tagajärjel häirinud või häirimas.

Sotsiaalnõustamise eesmärgiks on isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest ning abistamine konkreetsete sotsiaalsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks.

Teenuse saamiseks pöördub isik sõltuvalt konkreetsest juhtumist Narva linna Sotsiaalabiameti Lastekaitse osakonna, Hoolekandeosakonna või Sotsiaaltöö osakonna poole.

Teenuse osutamise käigus teavitatakse isikut või perekonda tema sotsiaalsetest õigustest, võimalikest sotsiaalsetest teenustest ja toetustest, otsitakse isikuga koostöös lahendusi tema sotsiaalse seisundi ja seega iseseisva toimetulekuvõime parandamiseks.

 
Просмотров: 2113 автор: admin 8 Veebruar 2013 Комментарии (0) Читать дальше >>