Menü
 

 

kõik lahti | kõik kinni

 
 

 

Uudiste arhiiv
   
 

 

Sõbrad
   
 

 

 

Kuulutus
   
 

 

Esimesse klassi mineva lapse toetus

 

 

 

 

 

 

ESIMESSE KLASSI MINEVA LAPSE TOETUS

Alus: Narva Linnavolikogu 23.04.2015 määrus nr 15 "Esimesse klassi mineva lapse toetuse maksmise kord Narva linnas"


Esimesse klassi mineva lapse toetus on ühekordne toetus lapsele, kes läheb esimesse klassi Eesti Vabariigi territooriumil asuvasse kooli ja kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Narva linn. Toetuse maksmise eesmärgiks on lapse koolitee algusega seotud kulutuste osaline katmine.

Toetust on õigus taotleda ühel lapse seaduslikul esindajal, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Narva linn.

Toetuse saamiseks esitab taotleja Sotsiaalabiametile vormikohase taotluse, mis esitatakse Sotsiaalabiametile koolimineku aastal alates 1. septembrist kuni 30. septembrini.

Otsust toetuse määramise või mittemääramise kohta võtab vastu Sotsiaalabiameti direktor.

Toetus makstakse hiljemalt 31. oktoobriks taotleja isiklikule pangaarvele.

Toetuse suuruseks on 50 eurot lapse kohta.

 
Просмотров: 1684 автор: admin 30 August 2017 Комментарии (0) Читать дальше >>

 

Linnatoetus

 

 

 

 

 

 

LINNATOETUS

 

Alus: Narva Linnavolikogu 09.06.2016 määrus nr 15 "Linnatoetuse maksmise kord Narva linnas"

Linnatoetus makstakse kõigile, kes saavad:

-  vanaduspensioni;

-  töövõimetuspensioni (alates 16 a.);

-  toitjakaotuspensioni;

-  rahvapensioni;

muud liiki pensioni,

kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Narva linn.

Linnatoetus makstakse kõikidele vähenenud töövõimega isikutele (osaline või puuduv töövõime), kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Narva linn.

 

Toetus makstakse tingimusel, et taotleja on rahvastikuregistri andmetel Narva linna elanik vähemalt aasta enne toetuse taotlemist ning temale on määratud pension või temal on tuvastatud osaline või puuduv töövõime enne toetuse taotlemise aasta 1. septembrit.

 

Toetust makstakse üks kord aastas ajavahemikus 01. september - 30. november. Toetuse suurus on 20 eurot.

 

Taotlus toetuse saamiseks on vaja esitada vaid esmakordsel taotlemisel enne toetuse taotlemise aasta 1. septembrit. Toetuse saamiseks vajalike andmete muutumisest on toetuse saaja kohustatud teatama Sotsiaalabiametile enne jooksva aasta 1. septembrit.

 

Kui isik on juba saanud linnatoetuse eelmisel aastal ning tema andmeid ei muutunud, siis 2017. aastal makstakse linnatoetus automaatselt.

Vastuvõtt:


Esmaspäev: 9.00-12.00, 13.00-17.00

Teisipäev, kolmapäev, neljapäev 9.00-12.00, 13.00-16.00

Reede: 9.00-12.00, 13.00-15.00


Täiendav info:

Narva Linna Sotsiaalabiamet, Linda 4, telefon: 35 69 613, 35 69 608.


 

 

Linnatoetuse taotlus

 
Просмотров: 2515 автор: admin 29 August 2017 Читать дальше >>

 

Jõulupakitoetus

 

 

 

 

 

 

JÕULUPAKITOETUS
Jõulupakitoetust on õigus saada järgmistel sihtrühmadel:
 

1)      vanemliku hoolitsuseta jäänud lapsed;

2)      puudega lapsed;

3)      lapsed, kelle perekonnad taotluse esitamise hetkel saavad toimetulekutoetust;

4)      riskiperedest lapsed (perekonnad, mis on Sotsiaalabiameti lastekaitse osakonna aktiivsel järelevalvel);

5)      lasterikastest peredest lapsed (perekonnas on vähemalt neli last).
 
      Kingipakkide kättetoimetamist korraldab Sotsiaalabiamet ameti spetsialistide poolt koostatud nimekirjade alusel. Kingipaki saamist kinnitab lapse seaduslik esindaja või hooldaja (kelle perekonnas elab laps hoolduslepingu alusel) oma  allkirjaga.
 
      Kingipaki maksumus määratakse iga-aastaselt Sotsiaalabiameti direktori käskkirjaga, lähtudes toimunud avalikust konkursist ja selleks otstarbeks linna eelarves eraldatud summa suurusest.
 

      Jõulupakitoetust väljastatakse ajavahemikus 15. detsember - 15. jaanuar.

 
Просмотров: 1517 автор: admin 23 November 2016 Комментарии (0) Читать дальше >>

 

Puudega laste ravimitoetus

 

 

 

 

 

 

 
Просмотров: 1699 автор: admin 4 Mai 2016 Комментарии (0) Читать дальше >>

 

Erakorraline toetus

 

 

 

 

 

 


 

 
Просмотров: 2038 автор: admin 4 Mai 2016 Комментарии (0) Читать дальше >>

 

Vajaduspõhine peretoetus

 

 

 

 

 

 

VAJADUSPÕHINE PERETOETUS

Taotlusi vajaduspõhise peretoetuse saamiseks on võimalik kohalikele omavalitsustele esitada alates 1. detsembrist 2014. Toetust hakatakse välja maksma alates 1. jaanuarist 2015.

Vajaduspõhise peretoetuse taotlemist, määramist ja maksmist reguleerib sotsiaalhoolekande seadus.

Toetuse taotleja (ehk isik, kellele makstakse perekonna liikmete hulka kuuluva lapse või laste eest riiklike peretoetuste seaduse alusel lapsetoetust), esitab vajaduspõhise peretoetuse saamiseks avalduse hiljemalt kuu viimaseks tööpäevaks.

Vajaduspõhise peretoetuse taotlemiseks tuleb pöörduda:

Linda 4, 4 korrus; kab. nr 409, 410, 411 Tel: 35 69 432

Vastuvõtuaeg:

Esmaspäev 09.00 - 12.00; 13.00 - 17.00 

Kolmapäev 09.00-12.00; 13.00 - 16.00

 

Vastavalt 2016. aasta riigieelarve seadusele on vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 2016. aastal:  

· perekonna esimesele liikmele 358 eurot kuus.

· igale järgnevale vähemalt 14-aastasele perekonnaliikmele on vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 179,00 eurot kuus.

· igale alla 14-aastasele perekonnaliikmele 107,40 eurot kuus.

Vajaduspõhise peretoetuse suurus on alates 1. jaanuarist 2015 45,00 eurot kuus ühe lapsega perele ja 90,00 eurot kuus kahe ja enama lapsega perele.

Vajaduspõhise peretoetuse arvestamisel ei arvata perekonna sissetulekute hulka:

1. ühekordseid toetusi, mida on üksi elavale isikule, perekonnale või selle liikmetele makstud riigi- või kohaliku eelarve vahenditest;

2. puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstavaid toetusi, välja arvatud puudega vanema toetus;

3. riigi tagatisel antud õppelaenu;

4. tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel makstavat stipendiumi ning sõidu- ja majutustoetust;

5. õppetoetuste ja õppelaenu seaduse alusel makstud vajaduspõhist õppetoetust;

6. riiklike peretoetuste seaduse alusel makstavat kolmanda ja järgneva lapse lapsetoetust kahe lapsetoetuse määra  ulatuses iga nimetatud lapsetoetust saava lapse kohta;

7. vajaduspõhist peretoetust.

Vajaduspõhise peretoetuse vormistamiseks vajalikud dokumendid

Vajaduspõhise peretoetuse taotlemiseks esitatakse avaldus, milles märgitakse ära perekonnaliikmete nimed ja nende isikukoodid või sünniajad.

Avaldusele tuleb lisada dokumendid, mis tõendavad perekonnaliikmete avalduse esitamisele eelnenud kolmel kuul saadud netosissetulekut ja makstud elatise suurust.

Võivad olla vajalikud ka teised dokumendid ja koopiad, kuna iga perekond uuritakse individuaalselt.

Valla- või linnavalitsus võib jätta vajaduspõhise peretoetus määramata, kui vajaduspõhise peretoetuse taotlejal või tema eestkostetaval on õigus elatist saada, kuid elatise saamise kohta ei esitata dokumenti või elatise sissenõudmisest keeldutakse.

Toetuse andmisest keeldumise otsus tehakse isikule teatavaks kirjalikus vormis viie tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast.

Vaidlustamine

Valla- või linnavalitsuse tehtud otsusega mittenõustumise korral on taotlejal õigus esitada vaie maavanemale

 
Просмотров: 1630 автор: admin 8 Veebruar 2016 Комментарии (0) Читать дальше >>

 

Abivahendi kaardi taotlemine

 

 

 

 

 

 

 

 

Abivahendi kaardi taotlemine

(alates 01.01.2016)

 

Kaardi või duplikaadi taotlemiseks tuleb esitada Sotsiaalkindlustusametile vastav taotlus e-posti või posti teel või pöörduda SKA klienditeenindusse. Taotluse vorm on leitav SKA kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee (rubriik: blanketid) alates 01.01.2016. Klienditeeninduste asukohad ning lahtiolekuajad leiab SKA kodulehelt.

 

Õigustatud isik on:
• kuni 18-a laps;
• kuni 18-a puudega laps;
• 18 – 63-a tööealine isik, kellel on tuvastatud töövõime kaotus 40 % või enam;
• 18-a ja vanem puudega isik enesehoolde- ja kaitseabivahendite ostuks;
• alates 18-a tööealine isik, kellel on tuvastatud osaline töövõime või töövõime puudumine;
• 63-a ja vanem vanaduspensioniealine isik;
ning lisaks
• isik, kes vajab rinnaproteesi;
• isik, kes vajab silmaproteesi;
• isik, kellel on tuvastatud kuulmislangus alates 30 detsibellist, kuulmisabivahendite ja heli ülekandesüsteemide ostmiseks.

Uue IAK saamiseks peab kaardi taotlejal olema:
• kehtiv arstitõend või rehabilitatsiooniplaan, kus on märgitud abivahendi vajadus ISO-koodi täpsusega (enne 01.01.2016 väljastatud tõendil või rehabilitatsiooniplaanil peab olema abivahendi nimetus või kirjeldus);
• välismaal õppiva 18-26-a isiku puhul ka koolitõend;
• klienditeeninduses kaardi taotlemisel isikut tõendav dokument.

Kehtiva IAK omanik pöördub abivahendi saamiseks otse abivahendeid müüva või üüriva ettevõtte poole. Info ettevõtetest on kättesaadav SKA kodulehel http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/  alates 01.01.2016.


 
Просмотров: 2036 автор: admin 29 Detsember 2015 Читать дальше >>

 

Narva Sotsiaaltöökeskus

 

 

 

 

 

 

 

NARVA SOTSIAALTÖÖKESKUS


Rahu põik 10, Narva

E-post: nstk@narva.ee

Narva Sotsiaaltöökeskuse põhimäärus


Narva Sotsiaaltöökeskus on Narva linna Sotsiaalabiameti hallatav asutus.

Narva Sotsiaaltöökeskus on hoolekandeasutus, mis osutab teenuseid sotsiaalselt vähekindlustatud isikutele (sealhulgas lapsed ja lastega perekonnad, puuetega ja eakad inimesed, toimetulekuraskustega täiskasvanud).

Narva Sotsiaaltöökeskuse peamiseks eesmärgiks on kvaliteetsete sotsiaalteenuste osutamine Narva linnas, linnaelanike toimetuleku igakülgne toetamine ning toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks abi osutamine ja sotsiaalsete erivajadustega isikute sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.

Narva Sotsiaaltöökeskuse teenused osutatakse Narva linna elanikele tasuta või vastavalt Narva Linnavalitsuse poolt kinnitatud hinnakirjale.

Narva Sotsiaaltöökeskus osutab teenuseid eelkõige isikutele, kelle elukohana on rahvastikuregistris märgitud Narva linn. Teiste omavalitsuste elanikele osutatakse teenuseid vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja Narva Linnavalitsuse poolt kinnitatud hinnakirjale.

Narva Sotsiaaltöökeskuse tegevus korraldatakse järgmiste osakondade kaudu:


 1)  Narva Sotsiaaltöökeskuse Hooldekodu

 2)  Narva Sotsiaaltöökeskuse Turvakodu

 3)  Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja


Narva Sotsiaaltöökeskuse Hooldekodu tegevusvaldkond on eakate ja puuetega inimeste hoolekanne. Hooldekodu tegevuse eesmärgiks on ajutise või alalise hooldamise ja rehabilitatsiooni osutamine eakatele ja puuetega isikutele, kes ei ole suutelised iseseisvalt toime tulema ning kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

Narva Sotsiaaltöökeskuse Turvakodu tegevusvaldkond on laste hoolekanne. Turvakodu tegevuse eesmärkideks on osutada ööpäevast ajutist või alalist abi, tuge ja kaitset vanemliku hoolitsuseta jäänud või vägivalla või konfliktide tõttu ohtu sattunud lastele ning toetada vähekindlustatud lastega peresid toimetulekuoskuste omandamisel ja sotsiaalsete probleemide teadvustamisel ja lahendamisel.

Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja tegevusvaldkond on toimetulekuraskustega täiskasvanute hoolekanne. Sotsiaalmaja tegevuse eesmärgiks on sotsiaalselt abitute isikute toimetulekuraskuste leevendamisele kaasa aitamine, sealhulgas ka ajutise peavarju võimaldamine.

 

 

KONTAKTANDMED

Juhataja

Tatjana Stolfat tel 357 7015, tatjana.stolfat@narva.ee

 

Juhataja asetäitja

Yulia Khoreva tel 357 7096, yulia.khoreva@narva.ee

 

Referent

Kristi Mürk tel 357 7096, hooldekodu@narva.ee

 

HOOLDEKODU OSAKOND

Sotsiaaltöötaja

Informatsioon hooldekodusse paigutamise kohta.

Jelena Kuzmina tel 357 7503, jelena.kuzmina@narva.ee

 

Majandusjuhataja

Invatranspordi teenuse tellimine, sauna ja vanni kasutamise teenuse tellimine.

Tatiana Solovieva tel 357 7014, majandusjuhataja@nstk.ee

 

Terviseedenduse töötaja

Informatsioon ja registreerimine sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse saamiseks.

Valentina Volkova tel 357 7014

 

Sotsiaalnõustaja

Nõustamine sotsiaalküsimustes.

Isikut tõendavate dokumentide vormistamine Ida Prefektuuri Narva politseijaoskonna ennetus-ja menetlustalituses isikutele, kelle terviseseisund ei võimalda neil prefektuuri ilmuda.

Informatsioon rehabilitatsiooniteenuste saamise kohta.

Registreerimine rehabilitatsioonikomisjoni istungile rehabilitatsiooniplaani koostamiseks.

Eestkostjate aruannete koostamine.

Irina Eglet tel 356 9519, irina.eglet@nstk.eeSOTSIAALMAJA OSAKOND

Tegevusterapeut

Informatsioon erihoolekandeteenuste kohta (igapäevaelu toetamise teenus, töötamise toetamise teenus, toetatud elamise teenus).

Natalia Tjutina tel 356 9524, natalia.tjutina@nstk.ee

 

Koduhoolde spetsialist

Informatsioon koduteenuste kohta.

Zinaida Kulp tel 356 9521, zinaida.kulp@nstk.ee

Sotsiaaltöötaja

Informatsioon öömaja teenuste kohta.

Vadim Zagorodnjuk tel 356 9533, vadim.zagorodnjuk@nstk.ee

 

Öömaja valvelaud

tel 356 9534

 

TURVAKODU OSAKOND

Spetsialist

Turvakodu osakonna tegevuse koordineerimine, sponsoriabi.

Žanna Golubtšikova tel 356 9511, zhanna.golubtsikova@nstk.ee

 

Sotsiaaltöötaja

Lastega perede sotsiaalnõustamine

Julia Shupilova tel 356 9512, julia.shupilova@nstk.ee

 

Psühholoog

Psühholoogiline nõustamine Narva linna Sotsiaalabiameti suunamisel

Natalia Anokhina tel 3569514, natalja.anokhina@nstk.ee

 


 
 

 
Просмотров: 4141 автор: admin 26 Veebruar 2015 Комментарии (0) Читать дальше >>

 

Teenuste osutamise kord

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Просмотров: 1587 автор: admin 18 September 2014 Комментарии (0) Читать дальше >>

 

Puuetega lapse hooldajale hooldajatoetus

 

 

 

 

 

 

Puuetega lapse hooldajale hooldajatoetus

Alus: Narva Linnavolikogu 23.08.2012 määrus nr 14

Puuetega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

Puuetega lapse hooldajale hooldajatoetus makstakse 3-18-aastase raske või sügava puuetega lapse ühele vanemale, eestkostjale, hooldajale, või võõras- või kasuvanemale, kes ei tööta puuetega lapse kasvatamise tõttu. Toetust määratakse ja makstakse hooldajale, kelle enda ja kelle hooldatava elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Narva linn.
 
Toetuse saaja on kohustatud tagama hooldatavale kõrvalabi, juhendamise või järelevalve igal ööpäeval eesmärgiga toetada hooldatava toimetuleku võimet.
 
 
Toetuse taotlemiseks esitab hooldaja Sotsiaalabiametile kirjaliku vormikohase taotluse koos vajalike dokumentidega.
 
Hooldusvajaduse hindamiseks kasutab Sotsiaalabiamet hooldatava rehabilitatsiooniplaani, sotsiaalministeeriumi juhtumisplaani või teist ministeeriumi poolt kinnitatud hindamisinstrumenti. Sotsiaalabiametil on õigus hooldusvajaduse väljaselgitamiseks külastada taotleja ja hooldatava kodu ning küsitleda hooldust vajava isiku lähedasi ja kogukonna liikmeid. Vajadusel võib Sotsiaalabiamet kaasata hooldusvajaduse hindamiseks perearste ja eraeksperte või pöörduda rehabilitatsioonikomisjoni poole.
 
Hooldusvajaduse hindamise läbiviimiseks on Sotsiaalabiametil aega kuni 30 kalendripäeva alates toetuse taotluse saamisest. Hooldusvajadust ja hooldust hinnatakse vähemalt üks kord aastas.
 
 
Toetust määratakse tähtajaliselt kuni hooldatava puude raskusastme kehtivuse lõpptähtajani, hooldusvajaduse muutmise või äralangemiseni ning hooldaja ja hooldatava tähtajalise elamisloa kehtivuse lõppemiseni. Toetus määratakse iga hooldatava kohta.
 

Toetust makstakse hooldatava kehtiva puude raskusastme korral:

1) ühele hooldajale, kes ei tööta raske puudega lapse vanuses alates kolmest aastast kuni lapse täisealiseks saamiseni kasvatamise tõttu - 80 eurot.

2) ühele hooldajale, kes ei tööta sügava puudega lapse vanuses alates kolmest aastast kuni lapse täisealiseks saamiseni kasvatamise tõttu - 100 eurot.
 

 
Просмотров: 1860 автор: admin 18 September 2014 Комментарии (0) Читать дальше >>